Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 лютого 2010 р. N 208
Київ

Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити  Основні  концептуальні  напрями   реформування системи охорони здоров'я, що додаються.
2. Міністерству охорони здоров'я:
1) разом   із   Спільним   представницьким   органом  сторони роботодавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та  їх  об'єднаннями  до  1  січня  2011 р.  розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України:
проект Державної  програми   реформування   системи   охорони здоров'я,  в  якій  передбачити  підготовку  проектів законодавчих актів  щодо  регулювання  порядку  надання   громадянам   медичної допомоги   в   умовах   реформування   системи  охорони  здоров'я, удосконалення системи контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу  та  станом  проведення  експертизи  тимчасової  і стійкої втрати працездатності,  за якістю лікарських  засобів  та  виробів медичного   призначення,   запровадження   ефективного   механізму боротьби  з  виробництвом  і  розповсюдженням  фальсифікованих  та неякісних лікарських засобів;
пропозиції щодо   реалізації,  в  тому  числі  із  залученням приватного    капіталу,    інвестиційного    проекту     створення дослідницько-навчального  комплексу  медичних  навчальних закладів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги,  забезпечення
підготовки і перепідготовки кадрів, включаючи менеджерів з охорони здоров'я;
2) розробити і затвердити до 1 вересня 2010 р.:
порядок визначення  обсягу  та  вартості  послуг  з   надання екстреної    та    невідкладної,    первинної   медико-санітарної, спеціалізованої   амбулаторно-поліклінічної    та    стаціонарної, високоспеціалізованої  амбулаторно-поліклінічної  та  стаціонарної медичної допомоги;
критерії класифікації закладів  охорони  здоров'я  за  рівнем надання  медичної  допомоги (первинний,  вторинний і третинний) та порядок направлення пацієнтів  до  закладу  охорони  здоров'я,  що надає медичну допомогу відповідного рівня;
методичні рекомендації   щодо  складення  місцевими  органами виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування  планів заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров'я,  оптимізації їх  мережі  та  створення  об'єднань   таких   закладів,   зокрема міжрайонних;
порядок проведення диспансерного огляду населення;
примірний статут   закладу   охорони   здоров'я  комунального некомерційного підприємства;
примірний договір про надання медичних послуг
3) розробити до 1 жовтня 2010 р.:
разом з Міністерством фінансів,  Міністерством  регіонального розвитку   та  будівництва  і  Міністерством  економіки  методичні рекомендації щодо планування видатків  та  використання  бюджетних коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я;
разом з Міністерством економіки пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно порядку здійснення закупівлі товарів,  робіт  і  послуг  за державні кошти з метою врегулювання особливостей проведення закупівлі медичних послуг,  а  також  щодо удосконалення   системи   здійснення   централізованих  закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення;
4) розробити  і  затвердити  до  кінця  2010  року   державні соціальні  нормативи у сфері охорони здоров'я згідно із статтею 11 Закону України  "Про  державні  соціальні  нормативи  та  державні соціальні гарантії" ( 2017-14 )
5) разом    з   Міністерством   регіонального   розвитку   та будівництва  сприяти  оптимізації  мережі  районних,   міських   і дільничних   закладів  охорони  здоров'я  та  створенню  об'єднань комунальних некомерційних підприємств.
3. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській  та Севастопольській міським державним адміністраціям до 1 жовтня 2010 р.:
1) провести аналіз потреб населення у  медичній  допомозі  та стану  кадрового  забезпечення закладів охорони здоров'я,  а також забезпечення фінансовими та матеріальними  ресурсами,  необхідними для       задоволення       таких      потреб,      у      розрізі адміністративно-територіальних одиниць;
2) підготувати  та  внести  на  розгляд  відповідних  органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги;
оптимізації мережі  районних,  міських і дільничних лікарень, спеціалізації   та   перепрофілювання   зазначених   лікарень    з урахуванням потреб населення у медичній допомозі;
поступової реорганізації    закладів   охорони   здоров'я   у комунальні некомерційні підприємства та створення об'єднань  таких підприємств, зокрема міжрайонних;
3) ініціювати    перед    відповідними   органами   місцевого самоврядування розгляд зазначених у цьому пункті питань.
4. Міністерству  охорони  здоров'я  разом   з   Міністерством регіонального  розвитку  та будівництва сприяти оптимізації мережі районних,  міських  і  дільничних  закладів  охорони  здоров'я  та створенню об'єднань комунальних некомерційних підприємств.
5. Міністерству    охорони   здоров'я   разом   із   Спільним представницьким  органом  сторони  роботодавців  на  національному рівні  і  всеукраїнськими  профспілками та їх об'єднаннями,  Радою міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та Севастопольською  міськими  державними адміністраціями до 1 жовтня 2010 р.:
1) здійснити  заходи  з  удосконалення   порядку   проведення обов'язкових   профілактичних  оглядів  населення  та  активізації діяльності центрів здоров'я;
2) розробити з урахуванням результатів проведеної в 2009 році інвентаризації  закладів  охорони  здоров'я  програму забезпечення медичних працівників житлом, у тому числі службовим;
3) розробити пропозиції щодо  посилення  відповідальності  за якість  надання  медичних  послуг  під час проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів населення.
6. Підтримати  пропозиції  Міністерства   охорони   здоров'я, Дніпропетровської   і  Вінницької  обласних  рад  щодо  реалізації пілотних  проектів  реформування  системи   охорони   здоров'я   у відповідних областях.
Міністерству охорони здоров'я:
подати до  1  січня  2011  р.  Кабінетові  Міністрів  України висновки  та  пропозиції  за  результатами  реалізації  зазначених пілотних проектів;
врахувати під  час  розроблення  проекту  Державної  програми реформування  системи  охорони  здоров'я   результати   реалізації зазначених пілотних проектів.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 208
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ
реформування системи охорони здоров'я

1. Створення  умов для реформування системи охорони здоров'я, що передбачає:
розмежування первинного,  вторинного  та   третинного   рівня надання  медичної допомоги,  визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги;
підготовку пропозицій  щодо  внесення  змін   до   Бюджетного кодексу  України (  2542-14  )  стосовно  визначення особливостей фінансування закладів охорони здоров'я,  що  надають  первинну  та вторинну медичну допомогу;
визначення на   законодавчому   рівні   гарантованого  обсягу надання безоплатної медичної допомоги та переліку платних послуг у сфері охорони здоров'я;
завершення роботи із затвердження стандартів надання медичної допомоги та клінічних протоколів;
реалізацію пілотних  проектів  реформування  системи  охорони здоров'я.
2. Проведення    структурної    реорганізації    галузі,   що передбачає:
створення центрів  первинної  медико-санітарної  допомоги   - комунальних  некомерційних  підприємств  як  нового  типу закладів охорони здоров'я;
створення для надання вторинної медичної допомоги міжрайонних та  міжміських  об'єднань  комунальних  некомерційних  підприємств (госпітальних округів), до складу яких входять:
- багатопрофільна лікарня інтенсивної допомоги;
- заклади для проведення планового лікування;
- заклади для реабілітаційного (відновлювального) лікування;
- заклади для надання паліативної допомоги (хоспіси);
- заклади для надання медико-соціальної допомоги;
- консультативно-діагностичний центр;
реорганізацію системи  надання  швидкої  медичної   допомоги;
створення університетських клінік.
3. Визначення    гарантованого   обсягу   медичної   допомоги громадянам,  що  передбачає  надання  державними  і   комунальними закладами охорони здоров'я:
екстреної допомоги;
невідкладної та первинної медичної допомоги;
стаціонарної допомоги  (у  разі  гострого  захворювання  та в невідкладних випадках);
невідкладної стоматологічної допомоги;
долікарської допомоги населенню в сільській місцевості;
санаторно-курортної допомоги    інвалідам    і    хворим    у спеціалізованих та дитячих закладах оздоровлення;
допомоги дітям, що утримуються у будинках дитини;
допомоги в рамках державних програм;
допомоги пільговим категоріям населення;
планової спеціалізованої  та  високоспеціалізованої  медичної допомоги за відповідним направленням  сімейного  лікаря  згідно  з укладеними договорами про закупівлю медичних послуг.
4. Надання  платних медичних послуг у сфері охорони здоров'я, що  передбачає  надання  послуг  за  рахунок  коштів  фізичних  та юридичних осіб, а також за рахунок благодійних внесків, надходжень за договорами добровільного медичного страхування.
5. Удосконалення   системи   фінансування   галузі    охорони здоров'я,  що  передбачає  фінансування закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу:
первинного рівня,  - шляхом спрямування  бюджетних  коштів  з розрахунку  на  кожну особу,  що проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
вторинного рівня, - шляхом укладення договорів між замовником і  постачальником  медичних  послуг  за  принципом оплати фактично наданих послуг з урахуванням потреб населення;
третинного рівня, - шляхом оплати вартості наданих послуг.
6. Врегулювання на законодавчому рівні питання  запровадження обов'язкового державного соціального медичного страхування.
7. Покращення   стану   забезпечення   населення  лікарськими засобами і виробами медичного призначення, що передбачає:
включення до  клінічних  протоколів   генеричних   лікарських засобів, що входять до Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та мають доведені біоеквівалентність і терапевтичну ефективність;
впровадження в   практику  формулярної  системи  забезпечення закладів  охорони  здоров'я  лікарськими   засобами   і   виробами медичного призначення;
розширення переліку  лікарських  засобів  і виробів медичного призначення, що відпускаються виключно за рецептом;
запровадження диференційованого    відшкодування     вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення для населення;
забезпечення надходження в обіг високоякісних,  ефективних та безпечних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
удосконалення законодавства у сфері боротьби  з  виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
створення єдиної  інформаційної  бази  даних  про   лікарські засоби і вироби медичного призначення, що перебувають в обігу;
формування економічно обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.
8. Удосконалення   системи   профілактики   захворювань,   що включає:
проведення диспансерного   огляду   населення  відповідно  до державного клінічного протоколу обстеження громадян;
створення у   містах,   районах   державних   і   комунальних підприємств  -  оздоровчих  установ для надання послуг оздоровчого характеру за фіксованими цінами.
9. Удосконалення системи контролю за якістю надання  медичної допомоги   (медичних   послуг),   станом   проведення   експертизи тимчасової та стійкої втрати  працездатності  в  закладах  охорони здоров'я,   якістю   лікувально-діагностичного  процесу,  а  також створення єдиного електронного  реєстру  листків  непрацездатності (реєстру пацієнтів).
10. Удосконалення кадрової політики, що передбачає:
перспективне планування    та    своєчасну    підготовку    і перепідготовку лікарів загальної практики/сімейної медицини;
посилення соціального  захисту  працівників  системи  охорони здоров'я;
запровадження підготовки   менеджерів   з  охорони  здоров'я, зокрема шляхом здобуття другої вищої освіти.
11. Забезпечення розвитку державно-приватного  партнерства  у галузі   охорони   здоров'я,   в   тому  числі  шляхом  реалізації інвестиційних проектів із залученням приватного капіталу та  інших джерел фінансування.
12. Запровадження  моніторингу стану фінансового забезпечення соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 683 особи

Надано допомогу 621 особі

Госпіталізовано 193 особи

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Липень 2019

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку