Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 лютого 2010 р. N 208
Київ

Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити  Основні  концептуальні  напрями   реформування системи охорони здоров'я, що додаються.
2. Міністерству охорони здоров'я:
1) разом   із   Спільним   представницьким   органом  сторони роботодавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками та  їх  об'єднаннями  до  1  січня  2011 р.  розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України:
проект Державної  програми   реформування   системи   охорони здоров'я,  в  якій  передбачити  підготовку  проектів законодавчих актів  щодо  регулювання  порядку  надання   громадянам   медичної допомоги   в   умовах   реформування   системи  охорони  здоров'я, удосконалення системи контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу  та  станом  проведення  експертизи  тимчасової  і стійкої втрати працездатності,  за якістю лікарських  засобів  та  виробів медичного   призначення,   запровадження   ефективного   механізму боротьби  з  виробництвом  і  розповсюдженням  фальсифікованих  та неякісних лікарських засобів;
пропозиції щодо   реалізації,  в  тому  числі  із  залученням приватного    капіталу,    інвестиційного    проекту     створення дослідницько-навчального  комплексу  медичних  навчальних закладів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги,  забезпечення
підготовки і перепідготовки кадрів, включаючи менеджерів з охорони здоров'я;
2) розробити і затвердити до 1 вересня 2010 р.:
порядок визначення  обсягу  та  вартості  послуг  з   надання екстреної    та    невідкладної,    первинної   медико-санітарної, спеціалізованої   амбулаторно-поліклінічної    та    стаціонарної, високоспеціалізованої  амбулаторно-поліклінічної  та  стаціонарної медичної допомоги;
критерії класифікації закладів  охорони  здоров'я  за  рівнем надання  медичної  допомоги (первинний,  вторинний і третинний) та порядок направлення пацієнтів  до  закладу  охорони  здоров'я,  що надає медичну допомогу відповідного рівня;
методичні рекомендації   щодо  складення  місцевими  органами виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування  планів заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров'я,  оптимізації їх  мережі  та  створення  об'єднань   таких   закладів,   зокрема міжрайонних;
порядок проведення диспансерного огляду населення;
примірний статут   закладу   охорони   здоров'я  комунального некомерційного підприємства;
примірний договір про надання медичних послуг
3) розробити до 1 жовтня 2010 р.:
разом з Міністерством фінансів,  Міністерством  регіонального розвитку   та  будівництва  і  Міністерством  економіки  методичні рекомендації щодо планування видатків  та  використання  бюджетних коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я;
разом з Міністерством економіки пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно порядку здійснення закупівлі товарів,  робіт  і  послуг  за державні кошти з метою врегулювання особливостей проведення закупівлі медичних послуг,  а  також  щодо удосконалення   системи   здійснення   централізованих  закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення;
4) розробити  і  затвердити  до  кінця  2010  року   державні соціальні  нормативи у сфері охорони здоров'я згідно із статтею 11 Закону України  "Про  державні  соціальні  нормативи  та  державні соціальні гарантії" ( 2017-14 )
5) разом    з   Міністерством   регіонального   розвитку   та будівництва  сприяти  оптимізації  мережі  районних,   міських   і дільничних   закладів  охорони  здоров'я  та  створенню  об'єднань комунальних некомерційних підприємств.
3. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській  та Севастопольській міським державним адміністраціям до 1 жовтня 2010 р.:
1) провести аналіз потреб населення у  медичній  допомозі  та стану  кадрового  забезпечення закладів охорони здоров'я,  а також забезпечення фінансовими та матеріальними  ресурсами,  необхідними для       задоволення       таких      потреб,      у      розрізі адміністративно-територіальних одиниць;
2) підготувати  та  внести  на  розгляд  відповідних  органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги;
оптимізації мережі  районних,  міських і дільничних лікарень, спеціалізації   та   перепрофілювання   зазначених   лікарень    з урахуванням потреб населення у медичній допомозі;
поступової реорганізації    закладів   охорони   здоров'я   у комунальні некомерційні підприємства та створення об'єднань  таких підприємств, зокрема міжрайонних;
3) ініціювати    перед    відповідними   органами   місцевого самоврядування розгляд зазначених у цьому пункті питань.
4. Міністерству  охорони  здоров'я  разом   з   Міністерством регіонального  розвитку  та будівництва сприяти оптимізації мережі районних,  міських  і  дільничних  закладів  охорони  здоров'я  та створенню об'єднань комунальних некомерційних підприємств.
5. Міністерству    охорони   здоров'я   разом   із   Спільним представницьким  органом  сторони  роботодавців  на  національному рівні  і  всеукраїнськими  профспілками та їх об'єднаннями,  Радою міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та Севастопольською  міськими  державними адміністраціями до 1 жовтня 2010 р.:
1) здійснити  заходи  з  удосконалення   порядку   проведення обов'язкових   профілактичних  оглядів  населення  та  активізації діяльності центрів здоров'я;
2) розробити з урахуванням результатів проведеної в 2009 році інвентаризації  закладів  охорони  здоров'я  програму забезпечення медичних працівників житлом, у тому числі службовим;
3) розробити пропозиції щодо  посилення  відповідальності  за якість  надання  медичних  послуг  під час проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів населення.
6. Підтримати  пропозиції  Міністерства   охорони   здоров'я, Дніпропетровської   і  Вінницької  обласних  рад  щодо  реалізації пілотних  проектів  реформування  системи   охорони   здоров'я   у відповідних областях.
Міністерству охорони здоров'я:
подати до  1  січня  2011  р.  Кабінетові  Міністрів  України висновки  та  пропозиції  за  результатами  реалізації  зазначених пілотних проектів;
врахувати під  час  розроблення  проекту  Державної  програми реформування  системи  охорони  здоров'я   результати   реалізації зазначених пілотних проектів.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 208
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ
реформування системи охорони здоров'я

1. Створення  умов для реформування системи охорони здоров'я, що передбачає:
розмежування первинного,  вторинного  та   третинного   рівня надання  медичної допомоги,  визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги;
підготовку пропозицій  щодо  внесення  змін   до   Бюджетного кодексу  України (  2542-14  )  стосовно  визначення особливостей фінансування закладів охорони здоров'я,  що  надають  первинну  та вторинну медичну допомогу;
визначення на   законодавчому   рівні   гарантованого  обсягу надання безоплатної медичної допомоги та переліку платних послуг у сфері охорони здоров'я;
завершення роботи із затвердження стандартів надання медичної допомоги та клінічних протоколів;
реалізацію пілотних  проектів  реформування  системи  охорони здоров'я.
2. Проведення    структурної    реорганізації    галузі,   що передбачає:
створення центрів  первинної  медико-санітарної  допомоги   - комунальних  некомерційних  підприємств  як  нового  типу закладів охорони здоров'я;
створення для надання вторинної медичної допомоги міжрайонних та  міжміських  об'єднань  комунальних  некомерційних  підприємств (госпітальних округів), до складу яких входять:
- багатопрофільна лікарня інтенсивної допомоги;
- заклади для проведення планового лікування;
- заклади для реабілітаційного (відновлювального) лікування;
- заклади для надання паліативної допомоги (хоспіси);
- заклади для надання медико-соціальної допомоги;
- консультативно-діагностичний центр;
реорганізацію системи  надання  швидкої  медичної   допомоги;
створення університетських клінік.
3. Визначення    гарантованого   обсягу   медичної   допомоги громадянам,  що  передбачає  надання  державними  і   комунальними закладами охорони здоров'я:
екстреної допомоги;
невідкладної та первинної медичної допомоги;
стаціонарної допомоги  (у  разі  гострого  захворювання  та в невідкладних випадках);
невідкладної стоматологічної допомоги;
долікарської допомоги населенню в сільській місцевості;
санаторно-курортної допомоги    інвалідам    і    хворим    у спеціалізованих та дитячих закладах оздоровлення;
допомоги дітям, що утримуються у будинках дитини;
допомоги в рамках державних програм;
допомоги пільговим категоріям населення;
планової спеціалізованої  та  високоспеціалізованої  медичної допомоги за відповідним направленням  сімейного  лікаря  згідно  з укладеними договорами про закупівлю медичних послуг.
4. Надання  платних медичних послуг у сфері охорони здоров'я, що  передбачає  надання  послуг  за  рахунок  коштів  фізичних  та юридичних осіб, а також за рахунок благодійних внесків, надходжень за договорами добровільного медичного страхування.
5. Удосконалення   системи   фінансування   галузі    охорони здоров'я,  що  передбачає  фінансування закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу:
первинного рівня,  - шляхом спрямування  бюджетних  коштів  з розрахунку  на  кожну особу,  що проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
вторинного рівня, - шляхом укладення договорів між замовником і  постачальником  медичних  послуг  за  принципом оплати фактично наданих послуг з урахуванням потреб населення;
третинного рівня, - шляхом оплати вартості наданих послуг.
6. Врегулювання на законодавчому рівні питання  запровадження обов'язкового державного соціального медичного страхування.
7. Покращення   стану   забезпечення   населення  лікарськими засобами і виробами медичного призначення, що передбачає:
включення до  клінічних  протоколів   генеричних   лікарських засобів, що входять до Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та мають доведені біоеквівалентність і терапевтичну ефективність;
впровадження в   практику  формулярної  системи  забезпечення закладів  охорони  здоров'я  лікарськими   засобами   і   виробами медичного призначення;
розширення переліку  лікарських  засобів  і виробів медичного призначення, що відпускаються виключно за рецептом;
запровадження диференційованого    відшкодування     вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення для населення;
забезпечення надходження в обіг високоякісних,  ефективних та безпечних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
удосконалення законодавства у сфері боротьби  з  виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
створення єдиної  інформаційної  бази  даних  про   лікарські засоби і вироби медичного призначення, що перебувають в обігу;
формування економічно обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.
8. Удосконалення   системи   профілактики   захворювань,   що включає:
проведення диспансерного   огляду   населення  відповідно  до державного клінічного протоколу обстеження громадян;
створення у   містах,   районах   державних   і   комунальних підприємств  -  оздоровчих  установ для надання послуг оздоровчого характеру за фіксованими цінами.
9. Удосконалення системи контролю за якістю надання  медичної допомоги   (медичних   послуг),   станом   проведення   експертизи тимчасової та стійкої втрати  працездатності  в  закладах  охорони здоров'я,   якістю   лікувально-діагностичного  процесу,  а  також створення єдиного електронного  реєстру  листків  непрацездатності (реєстру пацієнтів).
10. Удосконалення кадрової політики, що передбачає:
перспективне планування    та    своєчасну    підготовку    і перепідготовку лікарів загальної практики/сімейної медицини;
посилення соціального  захисту  працівників  системи  охорони здоров'я;
запровадження підготовки   менеджерів   з  охорони  здоров'я, зокрема шляхом здобуття другої вищої освіти.
11. Забезпечення розвитку державно-приватного  партнерства  у галузі   охорони   здоров'я,   в   тому  числі  шляхом  реалізації інвестиційних проектів із залученням приватного капіталу та  інших джерел фінансування.
12. Запровадження  моніторингу стану фінансового забезпечення соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 682 особи

Надано допомогу 646 особам

Госпіталізовано 176 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Перенесення дня спеціаліста у лікарів дерматовенерологів

Грудень 2018

p475228n14

*Брендбук України

Останні новини


Анонс подій

  • Увага! Технічні роботи

    З 12 по 18 листопада на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводяться технічні роботи. Просимо вибачення за...

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку