Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Затверджено
розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 29.03.08 №114-р

1. Загальні положення
1.1. Обласна координаційна рада з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Рада) створюється розпорядженням голови облдержадміністрації.
1.2. Рада є консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій з метою формування та ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів, удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та     ВІЛ-інфекції/СНІДу.
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та                       ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України (далі – Національна координаційна рада), розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій по запобіганню поширенню туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.2. Розроблення та внесення на розгляд облдержадміністрації та Національної координаційної ради пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої та національної політики, програм та заходів запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.3. Сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів різних рівнів і міжнародних та громадських організацій, що призначені для фінансування програм з проблем туберкульозу, наркоманії та                     ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою їх раціонального та ефективного використання.
2.4. Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на туберкульоз, наркоманію та ВІЛ-інфекцію/СНІД, організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації у цій частині.


2.5. Інформування Національної координаційної ради, облдержадміністрації та громадськості про стан справ з протидії поширенню туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.6. Розроблення та внесення на розгляд облдержадміністрації проектів програм та заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також проектів розпоряджень з питань забезпечення виконання зазначених програм.
2.7. Проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених програм та заходів.
2.8. Розроблення та внесення пропозицій щодо фінансування регіональних програм профілактики туберкульозу, наркоманії та            ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3. Рада має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ незалежно від форм власності, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, інформацію необхідну для виконання покладених на Раду завдань.
3.2. Заслуховувати звіти та інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, а також відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та          ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.
3.3. Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, провідних фахівців управління охорони здоров`я облдержадміністрації, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (за узгодженням).
3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участю представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій з питань боротьби з туберкульозом, наркоманією та ВІЛ/СНІДом.
3.5. Запрошувати для участі в засіданні Ради в разі потреби інших осіб, які не є членами Ради.
3.6. Організовувати роботу, пов’язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів, тощо для реалізації програм та заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4. Рада зобов’язана:
4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу в області та в межах своєї компетенції проводити аналіз стану дотримання місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності нормативно-правових актів з питань боротьби з туберкульозом, наркоманією та ВІЛ/СНІДом.
4.2. Забезпечувати розроблення проектів регіональних програм та комплексних заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та  ВІЛ-інфекції/СНІДу і проводити аналіз стану їх виконання. 
4.3. Інформувати Національну координаційну раду про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт та план роботи затверджуються на останньому в поточному році засіданні Ради, підписуються її головою та секретарем і подаються до Національної координаційної ради до 15 січня.
4.4. Здійснювати контроль за роботою координаційних рад з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу при райдержадміністраціях.
4.5. Висвітлювати в засобах масової інформації результати реалізації програм запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії та                    ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.
5. Чисельність Ради становить не більше 28 осіб, з них представники місцевих органів виконавчої влади 18.
6. Персональний склад Ради затверджує голова облдержадміністрації.
7. Раду очолює заступник голови облдержадміністрації.
8. Голова Ради має двох заступників, один з яких є представником місцевого органу виконавчої влади, а інший - представником громадської організації, що займається профілактикою соціально небезпечних захворювань.
9. Організація роботи Ради
9.1. Голова та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
9.2. Організаційною формою роботи Ради є засідання.
9.3. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.
9.4. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Члени Ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.
9.5. Засідання ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.
9.6. За дорученням голови Ради підготовку проведення засідань здійснюють заступники голови та секретар.
9.7. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшою кількістю голосів присутніх на засіданні її членів.
9.8. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписує голова Ради (в разі його відсутності – заступник голови) та секретар.
9.9. Зміни до переліку питань, що попередньо визначено порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-кого члена Ради і ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.
10. Рада здійснює контроль за виконанням власних рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.
11. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.
12. Роботу Ради забезпечує секретар.
13. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові до виконання місцевими органами виконавчої влади.
14. Рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 571 особа

Надано допомогу 536 особам

Госпіталізовано 190 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Фото  УОЗ ОДА

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини