Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

    Залишок + отримано (доз) за станом на  21.06.10 р. Отримати
1 м.Миколаїв 14440 1300
2 м.Первомайськ 1920 170
3 м.Южноукраїнськ 960 120
4 Арбузинський 700 70
5 Баштанський 1310 140
6 Березанський 680 70
7 Березнегуватський 650 60
8 Братський 670 60
9 Веселинівський 810 90
10 Вознесенський 2400 210
11 Врадієвський 800 90
12 Доманівський 800 120
13 Єланецький 560 70
14 Жовтневий 1500 140
15 Казанківський 620 70
16 Кривоозерський 810 70
17 Новобузький 1170 120
18 Новоодеський 1160 100
19 Миколаївський 880 90
20 Очаківський 970 90
21 Первомайський 790 70
22 Снігурівський 1360 130
  ВСЬОГО 35960 3450

Примітка:про надходження вакцини до складу облСЕС буде повідомлено додатково.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2010 N 163

Про управління якістю медичної допомоги

На виконання наказу МОЗ України від 25.06.08. N 340 "Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони в України на період до 2010"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України (додається).
1.2. Положення про клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України (додається).
1.3. Примірне положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (додається).
1.4. Примірне положення про клініко-експертні комісії МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (додається).
1.5 Примірне положення положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування (додається).
1.6. Примірне положення про клініко-експертні комісії управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування (додається).
1.7. Примірне положення про медичну раду закладу охорони здоров'я (додається).
1.8. Організаційну модель управління та контролю якості медичної допомоги ( додається) .
1.9. Примірні форми протоколу засідання та висновку клініко-експертної комісії (додаються).
2. Визначити Департамент управління та контролю якості медичних послуг спільно з Департаментом розвитку медичної допомоги, Департаментом материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та іншим соціально небезпечним хворобам, Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я відповідальними за організацію роботи, діяльність, координацію та контроль за діяльністю профільних клініко-експертних комісій усіх рівнів.
3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у місячний строк організувати роботу клініко-експертних комісій та Координаційних рад з управління якістю медичної допомоги та затвердити положення про них.
4. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування створити та організувати роботу клініко-експертних комісій та затвердити положення про них.
5. Визначити таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 26.03.2009 N 189 "Про порядок контролю та управління якістю медичної допомоги".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сірмана В.М.

Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги МОЗ України (далі - Координаційна рада) створюються Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ) з метою координації діяльності з питань управління якості структурних підрозділів МОЗ, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Автномної Республіки Крим, головних управлінь і управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурних підрозділів), науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального страхування, тощо.
1.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Міністра охорони здоров'я .
1.3. Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.
1.4. Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:
- забезпечення координації діяльності структурних підрозділів, закладів охорони здоров'я підпорядкованих МОЗ науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, щодо впровадження системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;
- визначення пріоритетних напрямків системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;
- аналіз функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги, розробка пропозицій щодо їх покращення;
- аналіз заходів контролю та управління питань, що впливають на показники (індикатори) якості надання медичної допомоги у сфері охорони здоров'я;
- аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в системі управління якістю, та підготовка пропозицій щодо внесення до них змін з метою покращання функціонування системи управління якості;
- аналіз затверджених медичних стандартів, клінічних протоколів та інших медико-технологічних документів;
- надання пропозицій щодо розробки медичних стандартів відповідно до визначених пріоритетів суспільного здоров'я;
- надання пропозицій щодо планування заходів розвитку системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги;
- надання пропозицій щодо планування науково-дослідних робіт щодо покращення якості надання медичної допомоги;
- аналіз роботи клініко-експертних комісій (далі - КЕК) та затвердження звітів про виконання плану роботи та плану роботи КЕК на наступний рік.
- звітування з питань компетенції Координаційної ради перед МОЗ України щорічно.

3. Права Координаційної ради

3.1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:
- залучати в установленому порядку до роботи представників органів та закладів охорони здоров'я, об'єднань громадян, інших установ і організацій, вчених, фахівців (за згодою);
- затверджувати плани роботи та звіти про їх виконання КЕК МОЗ, координувати діяльність мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів, клінічних протоколів (далі - робочих груп);
- приймати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;
- взаємодіяти з професійними та іншими громадськими організаціями з питань впровадження системи управління якістю медичної допомоги;
- приймати рішення питань, що входять до компетенції Координаційної ради та здійснювати контроль за їх виконанням;
- надавати пропозиції щодо удосконалення системи ліцензування медичної практики, державної акредитації, атестації лікарів та молодших медичних працівників.

4. Організація діяльності Координаційної ради

4.1 Координаційну раду очолює Міністр охорони здоров'я України або заступник Міністра.
4.2 До складу Координаційної ради входять заступники Міністра охорони здоров'я, керівники структурних підрозділів МОЗ, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, науково-дослідних установ (за згодою), вищих медичних навчальних закладів, організацій, професійних об'єднань та товариств, підприємств галузі охорони здоров'я, головні позаштатні спеціалісти МОЗ.
4.3 Для організації своєї роботи Координаційна рада утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.
4.4 Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Міністра охорони здоров'я.
4.5 Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.
4.6 Голова Координаційної ради веде засідання, в разі відсутності Голови його функції виконує один із його заступників.
4.7 На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися представники державної влади, наукових закладів, громадських організацій, підприємств і організацій, які не входять до постійного складу Координаційної ради, члени КЕК та робочих груп. Запрошення їм надсилаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови Координаційної ради.
4.8 Засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на квартал.
4.9 Рішення Координаційної ради з обговорюваних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови Координаційної ради є вирішальним. Рішення надсилаються секретарем членам Координаційної ради у двотижневий термін після засідання.
4.10 Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Координаційної ради не пізніше ніж за два тижні до засідання інформує членів Координаційної ради.
4.11 Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради
4.12 Секретар Координаційної ради організовує роботу з підготовки засідань Координаційної ради, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання рішень її рішень.

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг І.В.Шпак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПОЛОЖЕННЯ
про клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України (далі - КЕК МОЗ) є постійно діючим органом, який створюється для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян України та інших осіб, яким надавалась на території України медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також відповідних звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури, тощо.
1.2. Персональний склад КЕК МОЗ затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.
1.3. КЕК МОЗ під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.
1.4. КЕК МОЗ здійснює координаційну, консультативну та дорадчу функцію з питань організації роботи, клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги КЕК АР Крим, областей, м.м. Києва та Севастополя.
1.5. КЕК МОЗ створюються за наступними профілями медичної практики:
- акушерсько-гінекологічна допомога;
- дитяча хірургічна допомога;
- допомога при інфекційних хворобах;
- допомога при ендокринних захворюваннях;
- допомога при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях;
- допомога при соціально небезпечних захворюваннях та ВІЛ-інфекції/СНІДУ;
- медицина невідкладних станів;
- наркологія.
- неврологічна допомога;
- нейрохірургічна допомога;
- неонатологія;
- онкологічна допомога;
- онкогематологічна допомога;
- педіатрична допомога;
- психіатрична допомога;
- санаторна допомога та відновлювальне лікування;
- стоматологічна допомога;
- терапевтична допомога;
- травматологічна допомога;
- хірургічна допомога.
1.6. Міністерством охорони здоров'я можуть створюватися КЕК за іншими профілями медичної практики (зокрема з педіатрічних спеціальностей). КЕК за іншою спеціальністю може створюваться у складі основної КЕК (наприклад хірургія) за профілем медичної практики або окремо, як самостійна.

2. Організація роботи

2.1. КЕК МОЗ розглядає питання, визначені пунктом 1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) державної форми власності, що належить до сфери управління МОЗ та комунальної форми власності, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.
2.2. За результатами проведеної перевірки відповідно до п. 2.1 КЕК МОЗ складається висновок КЕК за формою, затвердженою МОЗ. Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.
2.3. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК МОЗ. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
2.4. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК МОЗ не згодні з висновком КЕК, за рішенням Міністра охорони здоров'я України може бути проведено повторну клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги.
2.5. КЕК МОЗ надає протокол засідання та висновок КЕК до структурного підрозділу МОЗ, який організував проведення перевірки.
2.6. Копії висновку КЕК направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень до Координаційної ради з управління якістю медичної допомоги МОЗ, ЗОЗ, в яких проводилася клініко-експертна оцінка якості медичної допомоги, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.
2.7. КЕК МОЗ очолює голова.
2.8. Голова КЕК МОЗ формує її склад відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів МОЗ, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ, співробітників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, у тому числі професійних лікарських асоціацій, інших установ і державних органів виконавчої влади за згодою їх керівників, визначає заступників голови (не більше трьох) та секретаря КЕК МОЗ.
2.9. КЕК МОЗ здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи КЕК на наступний рік та виконання плану звітного року заслуховується і затверджується на Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги МОЗ до 1 березня наступного за звітним року.
2.10. Всі звернення, які МОЗ доручено розглянути КЕК МОЗ повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений в установленому порядку до 15 днів.
2.11. Голова КЕК МОЗ відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами КЕК, їх підготовку до засідання КЕК МОЗ. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря КЕК МОЗ.
2.12. У випадку відсутності голови КЕК МОЗ засідання проводить один із заступників голови.
2.13. Засідання КЕК МОЗ оформляються протоколом за формою, затвердженою МОЗ.
2.14. Члени КЕК МОЗ залучаються до здійснення заходів державного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
2.15. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пунктів 2.1, 2.14 цього Положення є наказ МОЗ.

3. ПРАВА

КЕК МОЗ має право:
3.1. Направляти до Координаційної ради з управління якістю медичної допомоги МОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.
3.2. Надавати МОЗ пропозиції щодо відповідності займаній посаді, підтвердження або зняття кваліфікаційної категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ тощо, а також направлення матеріалів за результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги до органів прокуратури.
3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.
3.4. Залучати за необхідністю до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).
3.5. Направляти пропозиції акредитаційній комісії, що утворюється при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Головній акредитаційній комісії МОЗ для прийняття рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Члени КЕК МОЗ несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги.
Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг     І.В.Шпак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Загальні положення

1.1 Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій створюється відповідним органом охорони здоров'я з метою координації діяльності з питань управління якістю структурних підрозділів з питань охорони здоров'я АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської місцевих державних адміністрацій (далі - структурних підрозділів), заклади медичної освіти III рівня акредитації, організацій, підприємств, фондів соціального страхування, тощо, в межах відповідних адміністративних територій.
1.2 Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом керівника відповідного органу охорони здоров'я .
1.3 Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, органів охорони здоров'я, а також цим Положенням.
1.4 Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

- забезпечення координації діяльності структурних підрозділів, науково-дослідних установ, заклади медичної освіти III рівня акредитації організацій, підприємств, фондів соціального страхування щодо впровадження системи управління якістю у сфері охорони здоров'я в регіоні (районі);
- визначення пріоритетних напрямків системи управління якістю у сфері охорони здоров'я адміністративних територій;
- аналіз функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги на місцях, розробка пропозицій щодо її покращення у регіоні;
- аналіз динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги у регіоні;
- аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в системі управління якістю, та підготовка пропозицій щодо внесення до них змін з метою покращання функціонування системи управління якістю;
- координація діяльності пілотних проектів тестування стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
- планування заходів щодо покращення системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги у регіоні;
- надання пропозицій до Українського інституту стратегічних досліджень щодо визначення тем розробки медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги.
- аналіз роботи клініко-експертних комісій відповідних органів охорони здоров'я (далі КЕК) за профілем медичної діяльності та затвердження плану роботи КЕК на наступний рік.
- звітування з питань компетенції Координаційної ради перед МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно.

3. Права Координаційної ради

Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань в межах відповідних адміністративних територій має право:
- залучати в установленому порядку до роботи представників органів та закладів охорони здоров'я, об'єднань громадян, інших установ і організацій, вчених, фахівців, (за згодою);
- затверджувати плани роботи та звіти про їх виконання КЕК відповідних органів охорони здоров'я, координувати діяльність робочих груп;
- приймати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в системі охорони здоров'я;
- взаємодіяти з професійними та іншими громадськими організаціями з питань впровадження системи управління якістю медичної допомоги;
- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Координаційної ради відповідного органу охорони здоров'я та здійснювати контроль за їх виконанням;
- надавати пропозиції щодо удосконалення системи ліцензування медичної практики, державної акредитації, атестації лікарів та молодших медичних працівників.

4. Організація діяльності Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

4.1 Координаційну раду очолює голова - заступник керівника відповідного органу охорони здоров'я, на якого покладені обов'язки з питань управління якістю медичної допомоги, у разі його відсутності - з лікувальної роботи.
4.2 До складу Координаційної ради входять керівники структурних підрозділів та керівники ЗОЗ, спеціалісти галузі з питань управління якістю медичної допомоги, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, керівники та завідувачі кафедрами вищих навчальних закладів з якими співпрацює відповідний орган охорони здоров'я.
4.3 Для організації своєї роботи Координаційна рада утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.
4.4 Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом відповідного органу охорони здоров'я.
4.5 Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Координаційної ради не пізніше ніж за тиждень до засідання інформує членів Координаційної ради.
4.6 Члени Координаційної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
4.7 Голова Координаційної ради веде засідання, в разі відсутності голови його функції виконує один із заступників.
4.8 На засідання крім членів Координаційної ради можуть запрошуватися найбільш досвідченні фахівці ЗОЗ, представники інших установ та органів державної влади (за згодою їх керівників), наукових закладів, громадських організацій, підприємств та організацій, члени КЕК та робочих груп. Запрошення їм надсилаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови.
4.9 Засідання Координаційної ради проводяться один раз на місяць.
4.10 Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Координаційної Ради є вирішальним. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Координаційної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.
4.11 Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер та у разі потреби впроваджуються наказами відповідного органу охорони здоров'я.
4.12 Про свою діяльність Координаційна Рада звітує Координаційної раді МОЗ України щопіврічно.
4.13 Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради.
4.14 Секретар Координаційної ради організовує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг І.В.Шпак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про клініко-експертні комісії МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь)
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

1. Загальні положення

1.1. Клініко-експертні комісії (далі - КЕК) створюються МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, (далі - відповідним органом охорони здоров'я) та є постійно діючим органом для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян та інших осіб, яким надавалась на відповідній адміністративній території України медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури з цих питань за дорученням керівника органу охорону здоров'я.
1.2. Персональний склад КЕК затверджується керівником відповідного органу охорони здоров'я.
1.3. КЕК під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, а також цим Положенням.
1.4. КЕК МОЗ АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій взаємодіє з КЕК управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування, одержує в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали.
1.5. КЕК створюються за наступними профілями медичної практики:
- акушерсько-гінекологічна допомога;
- дитяча хірургічна допомога;
- допомога при інфекційних хворобах;
- допомога при ендокринних захворюваннях;
- допомога при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях;
- допомога при соціально небезпечних захворюваннях та ВІЛ-інфекції/СНІДУ;
- медицина невідкладних станів;
- наркологія.
- неврологічна допомога;
- нейрохірургічна допомога;
- неонатологія;
- онкологічна допомога;
- педіатрична допомога;
- психіатрична допомога;
- санаторна допомога та відновлювальне лікування;
- стоматологічна допомога;
- терапевтична допомога;
- травматологічна допомога;
- хірургічна допомога;
За рішенням керівника органу охорони здоров'я можуть створюватися КЕК за іншими профілями медичної практики. (зокрема з педіатрічних спеціальностей). КЕК за іншою спеціальністю може створюваться у складі основної КЕК (наприклад хірургія) за профілем медичної практики або окремо, як самостійна.

2. Організація роботи

2.1. КЕК розглядає питання, визначні пунктом 1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) комунальної форми власності, що належать до сфери управління відповідних органів охорони здоров'я під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.
2.2. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пункту 2.1 цього Положення є наказ МОЗ або наказ відповідного органу охорони здоров'я.
2.3. За результатами проведеної відповідно до п. 2.1 перевірки КЕК складається висновок за формою, затвердженою МОЗ. Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.
2.4. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
2.5. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК не згодні з висновком КЕК, за рішенням МОЗ або керівника відповідного органу охорони здоров'я може бути проведено повторну клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги.
2.6. Копії висновку КЕК направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень ЗОЗ, в яких проводилася клініко-експертна оцінка якості медичної допомоги, Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги відповідного територіального органу охорони здоров'я.
2.7. Копії висновку КЕК можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.
2.8. КЕК очолює голова.
2.9. Голова КЕК формує її склад відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів відповідного органу охорони здоров'я, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ, співробітників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, у тому числі професійних лікарських асоціацій, інших установ і державних органів виконавчої влади за згодою їх керівників, визначає заступників голови (не більше трьох) та секретаря КЕК.
2.10. КЕК здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи КЕК на наступний рік та виконання плану звітного року заслуховується і затверджується на Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги відповідного органу охорони здоров'я до 1 березня наступного за звітним року.
2.11. Всі звернення, що доручено розглянути КЕК повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений до 15 днів.
2.12. Голова КЕК відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами КЕК, їх підготовку до засідання КЕК. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря КЕК.
2.13. У випадку відсутності голови КЕК засідання проводить один із заступників голови.
2.14. Засідання КЕК оформляються протоколом за формою, затвердженою МОЗ.

3. ПРАВА

КЕК має право:
3.1. Надавати ЗОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.
3.2. Надавати пропозиції компетентним органам щодо відповідності займаній посаді, підтвердження або зняття кваліфікаційної категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ.
3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.
3.4. Залучати за необхідністю до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).
3.5. Направляти пропозиції акредитаційній комісії, що утворюється при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Головній акредитаційній комісії при МОЗ для прийняття рішення про анулювання або зниження категорії закладу.
3.6. Направляти матеріали за результатами клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги до органів прокуратури.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Члени КЕК несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги.

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг І.В.Шпак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги управлінь
(відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування

1. Загальні положення

1.1 Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування створюється відповідним органом охорони здоров'я з метою координації діяльності з питань управління якістю структурних підрозділів, з питань охорони здоров'я міських, районних виконавчих органів місцевого самоврядування (далі - структурних підрозділів), медичних навчальних закладів III, організацій, підприємств, фондів соціального страхування, тощо, в межах відповідних адміністративних територій.
1.2 Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом керівника відповідного органу охорони здоров'я .
1.3 Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, органів охорони здоров'я, а також цим Положенням.
1.4 Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

- забезпечення координації діяльності структурних підрозділів, науково-дослідних установ, медичних навчальних закладів III рівнів акредитації, організацій, підприємств, фондів соціального страхування щодо впровадження системи управління якістю у сфері охорони здоров'я в регіоні (районі);
- визначення пріоритетних напрямків системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;
- аналіз функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги, розробка пропозицій щодо її покращення у регіоні;
- аналіз динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги у регіоні;
- аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в системі управління якістю, та підготовка пропозицій щодо внесення до них змін з метою покращання функціонування системи управління якістю;
- координація діяльності пілотних проектів тестування стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
- планування заходів щодо покращення системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги у регіоні;
- надання пропозицій до Українського інституту стратегічних досліджень щодо визначення тем розробки медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги.
- аналіз роботи клініко-експертних комісій відповідних органів охорони здоров'я (далі КЕК) за профілем медичної діяльності та затвердження плану роботи КЕК на наступний рік.
- звітування з питань компетенції Координаційної ради перед управлінням (відділом) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування щорічно.

3. Права Координаційної ради

Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань в межах відповідних адміністративних територій має право:
- залучати в установленому порядку до роботи представників органів та закладів охорони здоров'я, об'єднань громадян, інших установ і організацій, вчених, фахівців, (за згодою);
- затверджувати плани роботи та звіти про їх виконання КЕК відповідних органів охорони здоров'я, координувати діяльність робочих груп;
- приймати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в системі охорони здоров'я;
- взаємодіяти з професійними та іншими громадськими організаціями з питань впровадження системи управління якістю медичної допомоги;
- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Координаційної ради відповідного органу охорони здоров'я та здійснювати контроль за їх виконанням;
- надавати пропозиції щодо удосконалення системи ліцензування медичної практики, державної акредитації, атестації лікарів та молодших медичних працівників.
4. Організація діяльності Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій
4.1 Координаційну раду очолює голова - заступник керівника відповідного органу охорони здоров'я, на якого покладені обов'язки з питань управління якістю медичної допомоги, у разі його відсутності - з лікувальної роботи.
4.2 До складу Координаційної ради входять керівники структурних підрозділів та керівники ЗОЗ, спеціалісти галузі з питань управління якістю медичної допомоги, науково-дослідних установ, медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, керівники та завідувачі кафедрами вищих навчальних закладів з якими співпрацює відповідний орган охорони здоров'я.
4.3 Для організації своєї роботи Координаційна рада утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.
4.4 Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом відповідного органу охорони здоров'я.
4.5 Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Координаційної ради не пізніше ніж за тиждень до засідання інформує членів Координаційної ради.
4.6 Члени Координаційної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
4.7 Голова Координаційної ради веде засідання, в разі відсутності голови його функції виконує один із заступників.
4.8 На засідання крім членів Координаційної ради можуть запрошуватися найбільш досвідченні фахівці ЗОЗ, представники інших установ та органів державної влади (за згодою їх керівників), наукових закладів, громадських організацій, підприємств та організацій, члени КЕК та робочих груп. Запрошення їм надсилаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови.
4.9 Засідання Координаційної ради проводяться один раз на місяць.
4.10 Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Координаційної Ради є вирішальним. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Координаційної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.
4.11 Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер та у разі потреби впроваджуються наказами відповідного органу охорони здоров'я.
4.12 Про свою діяльність Координаційна Рада звітує Координаційної раді АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щопіврічно.
4.13 Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради.
4.14 Секретар Координаційної ради організовує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг І.В.Шпак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПОЛОЖЕННЯ
про клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України (далі - КЕК МОЗ) є постійно діючим органом, який створюється для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян України та інших осіб, яким надавалась на території України медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також відповідних звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури, тощо.
1.2. Персональний склад КЕК МОЗ затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.
1.3. КЕК МОЗ під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.
1.4. КЕК МОЗ здійснює координаційну, консультативну та дорадчу функцію з питань організації роботи, клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги КЕК АР Крим, областей, м.м. Києва та Севастополя.
1.5. КЕК МОЗ створюються за наступними профілями медичної практики:
- акушерсько-гінекологічна допомога;
- дитяча хірургічна допомога;
- допомога при інфекційних хворобах;
- допомога при ендокринних захворюваннях;
- допомога при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях;
- допомога при соціально небезпечних захворюваннях та ВІЛ-інфекції/СНІДУ;
- медицина невідкладних станів;
- наркологія.
- неврологічна допомога;
- нейрохірургічна допомога;
- неонатологія;
- онкологічна допомога;
- онкогематологічна допомога;
- педіатрична допомога;
- психіатрична допомога;
- санаторна допомога та відновлювальне лікування;
- стоматологічна допомога;
- терапевтична допомога;
- травматологічна допомога;
- хірургічна допомога.
1.6. Міністерством охорони здоров'я можуть створюватися КЕК за іншими профілями медичної практики (зокрема з педіатрічних спеціальностей). КЕК за іншою спеціальністю може створюваться у складі основної КЕК (наприклад хірургія) за профілем медичної практики або окремо, як самостійна.

2. Організація роботи

2.1. КЕК МОЗ розглядає питання, визначені пунктом

1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) державної форми власності, що належить до сфери управління МОЗ та комунальної форми власності, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.
2.2. За результатами проведеної перевірки відповідно до п. 2.1 КЕК МОЗ складається висновок КЕК за формою, затвердженою МОЗ. Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.
2.3. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК МОЗ. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
2.4. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК МОЗ не згодні з висновком КЕК, за рішенням Міністра охорони здоров'я України може бути проведено повторну клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги.
2.5. КЕК МОЗ надає протокол засідання та висновок КЕК до структурного підрозділу МОЗ, який організував проведення перевірки.
2.6. Копії висновку КЕК направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень до Координаційної ради з управління якістю медичної допомоги МОЗ, ЗОЗ, в яких проводилася клініко-експертна оцінка якості медичної допомоги, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.
2.7. КЕК МОЗ очолює голова.
2.8. Голова КЕК МОЗ формує її склад відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів МОЗ, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ, співробітників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, у тому числі професійних лікарських асоціацій, інших установ і державних органів виконавчої влади за згодою їх керівників, визначає заступників голови (не більше трьох) та секретаря КЕК МОЗ.
2.9. КЕК МОЗ здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи КЕК на наступний рік та виконання плану звітного року заслуховується і затверджується на Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги МОЗ до 1 березня наступного за звітним року.
2.10. Всі звернення, які МОЗ доручено розглянути КЕК МОЗ повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений в установленому порядку до 15 днів.
2.11. Голова КЕК МОЗ відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами КЕК, їх підготовку до засідання КЕК МОЗ. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря КЕК МОЗ.
2.12. У випадку відсутності голови КЕК МОЗ засідання проводить один із заступників голови.
2.13. Засідання КЕК МОЗ оформляються протоколом за формою, затвердженою МОЗ.
2.14. Члени КЕК МОЗ залучаються до здійснення заходів державного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
2.15. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пунктів 2.1, 2.14 цього Положення є наказ МОЗ.

3. ПРАВА

КЕК МОЗ має право:
3.1. Направляти до Координаційної ради з управління якістю медичної допомоги МОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.
3.2. Надавати МОЗ пропозиції щодо відповідності займаній посаді, підтвердження або зняття кваліфікаційної категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ тощо, а також направлення матеріалів за результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги до органів прокуратури.
3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.
3.4. Залучати за необхідністю до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).
3.5. Направляти пропозиції акредитаційній комісії, що утворюється при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Головній акредитаційній комісії МОЗ для прийняття рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Члени КЕК МОЗ несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги.

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг І.В.Шпак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Медичну раду закладу охорони здоров'я

1. Загальні положення

1.1 Медична рада закладу охорони здоров'я (далі - Медична рада) створюється з метою управління та контролю якості медичної допомоги, координації діяльності структурних підрозділів закладу охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) з питань якості.
1.2 Склад Медичної ради затверджується наказом керівника ЗОЗ.
1.3 Медична рада керується у своїй діяльності чинним законодавством, наказами МОЗ, органів охорони здоров'я, керівника ЗОЗ, цим положенням та статутом ЗОЗ.
1.4 Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Медичної ради

- координація діяльності структурних підрозділів щодо впровадження системи управління та контролю якості медичної допомоги;
- моніторинг ефективності системи управління та контролю якості медичної допомоги в ЗОЗ;
- розробка пропозицій щодо покращення медичної допомоги в закладі та планування заходів щодо покращення системи управління та контролю якості медичної допомоги;
- впровадження в діяльність закладу медичних стандартів (далі - МС), клінічних протоколів медичної допомоги (далі - КПМД) шляхом розробки локальних протоколів медичної допомоги (далі - ЛПМД);
- здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.

3. Основні функції Медичної ради

На засіданнях Медичної ради розглядаються питання:
- доступності медичної допомоги, особливо для мешканців сільської місцевості;
- безперервного підвищення професійного рівня медичного персоналу закладу;
- прав та безпеки пацієнтів;
- впровадження нових медичних технологій;
- динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги закладом та його окремими структурними підрозділами;
- виконання планів робіт структурних підрозділів закладу;
- виконання плану підвищення кваліфікації медичних працівників;
- експертизи відповідності вимогам медико-технологічних стандартів (МС, КПМД, ЛПМД нормативів санітарно-епідеміологічних вимог, використання виробів медичного призначення).
- раціонального використання коштів Державного та місцевого бюджетів, позабюджетних коштів в ЗОЗ;
- аналіз призначення та використання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів;
- забезпечення компонентами та препаратами донорської крові і профілактики гемотрансмісивних інфекцій;
- підготовки до державної акредитації;
- розгляд випадків:
А. смерті;
Б. внутришньолікарняного інфікування й ускладнень;
В. первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку;
Г. повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року;
Д. захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);
Е. з розбіжністю діагнозів;
Ж. що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.
З. надання звітів

4. Права Медичної ради

Медична рада для виконання покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ЗОЗ необхідні матеріали та інформацію;
- створювати у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них фахівців закладів охорони здоров'я, установ і організацій, вчених, представників громадських організацій (за згодою), затверджувати плани роботи та звіти про їх діяльність;
- надавати пропозиції управлінням (головним управлінням) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управлінням (відділам) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування щодо питань якості надання медичної допомоги;
- запрошувати на засідання посадових осіб відповідного органу охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я (ЗОЗ), науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального страхування, тощо;
- направляти своїх представників для участі в нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;
- заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів ЗОЗ, про виконання покладених на них завдань з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;
- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради ЗОЗ та здійснювати контроль за їх виконанням.

5. Організація діяльності Медичної ради

5.1 Медичну раду очолює керівник ЗОЗ.
5.2 До складу Медичної ради ЗОЗ входять керівники структурних підрозділів та керівництво ЗОЗ, фахівці вищих навчальних закладів з якими співпрацює заклад (за згодою), представники громадських організацій, професійних асоціацій.
5.3 Для організації своєї роботи Медична рада ЗОЗ утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.
5.4 Персональний склад Медичної ради затверджується наказом ЗОЗ.
5.5 Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
5.6 Голова Медичної ради веде засідання, у разі відсутності голови його функції виконує один із його заступників.
5.7 На засідання крім членів Медичної ради можуть запрошуватися найбільш досвідченні фахівці інших ЗОЗ, представники інших установ та органів державної виконавчої влади (за згодою їх керівників). Запрошення їм надсилаються секретарем Медичної ради ЗОЗ за дорученням Голови.
5.8 Засідання Медичної ради проводяться один раз на місяць.
5.9 Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Медичної ради є вирішальним. Рішення Медичної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Медичної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.
5.10 Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер, у разі потреби впроваджуються наказами ЗОЗ.
5.11 Організаційно-технічне забезпечення роботи Медичної ради покладається на секретаря Медичної ради;
5.12 Секретар Медичної ради організовує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг І.В.Шпак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
Організаційна модель управління та контролю якості медичної допомоги ( va163282-10 )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ


_______________________________________
(найменування установи)
від _________________ N _____________
Підстава проведення експертизи: _____________________________
1. Комісія у складі:
Голови ______________________________________________________
(голова КЕК чи його заступник)
Членів КЕК __________________________________________________
__________________________________________________________________
Запрошених __________________________________________________
(фахівці, що представляють матеріали
__________________________________________________________________
на КЕК, експерти)
Секретаря КЕК _______________________________________________
У присутності: ______________________________________________
(працівників/керівників МОЗ, МОЗ АР Крима
__________________________________________________________________
та органу охорони здоров'я, фізичних осіб,
працівників/керівників ЗОЗ та інш.)
2. Розглянула:
Представлені матеріали ______________________________________
__________________________________________________________________
(медичні документи, протоколи, пояснювальні записки, накази,
__________________________________________________________________
результати, акти службових розслідувань, перевірок, тощо)
3. З'ясувала ________________________________________________
(виклад сутності розглянутого питання)
4. Відзначила _______________________________________________
(виявлені недоліки і порушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Висновок: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Пропозиції: ______________________________________________
__________________________________________________________________
Голова КЕК           _______________________
Секретар КЕК         _______________________
Члени КЕК            _______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163
ВИСНОВОК
КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
від ________________ року N _____
Членами Клініко-експертній комісії

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(установа)               (П.І.Б.)
на підставі _____________________________________________ у період
з ____ по ____ проведена експертиза випадку ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Опрацьовані матеріали: ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. З'ясували: _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Виявлені недоліки і порушення ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Висновок: ________________________________________________
__________________________________________________________________
Члени КЕК __________________
Голова КЕК __________________МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
від _01.06.10_    м. Миколаїв    №306 - Л

Про організацію надання медичної допомоги інвалідам-спинальникам

На виконання наказу МОЗ України від 10.12.09 №938 «Про затвердження заходів МОЗ та АМН України щодо рішення Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів «Про медичну реабілітацію інвалідів-спинальників та їх санаторно-курортне оздоровлення» від 16.07.2009 року на 2010-2012 роки»» та з метою покращення організації медичної допомоги інвалідам-спинальникам

НАКАЗУЮ:

1.    Затвердити план реалізації заходів щодо покращення надання медичної допомоги інвалідам-спинальникам (далі - Захід).
2.    Начальнику управління охорони здоров'я міськвиконкому                     м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров'я області:
2.1.    Розробити  та затвердити регіональні плани реалізації Заходів .
Термін: до 15.07.10р
2.2.    Забезпечити виконання плану реалізації Заходів
2.3.    Інформацію про хід виконання даного наказу надавати до управління охорони здоров'я облдержадміністрації обласному терапевту.
Термін: до 15 травня та 15 листопада,
щорічно
3.    Головним позаштатним спеціалістам із спеціальності нейрохірургія –Сичу Є.Г., неврологія – Назаренко О.Т., фізіотерапія – Корнєєву Г.С.:
3.1.    Забезпечити виконання програми Заходів
3.2.    Інформацію про виконання програми Заходів надавати до управління охорони здоров'я облдержадміністрації обласному терапевту
Термін: до 15 травня та 15 листопада,
щорічно
4. Головному спеціалісту управління охорони здоров'я облдержадміністрації обласному терапевту Михайловій Т.М узагальнювати надану інформацію та інформувати МОЗ України у зазначені терміни.
4.    Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Дячука Ю.К.     

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Михайлова 37 93 30
Дудла          37 93 30

Погоджено:

Дячук Ю.К.
Новікова Н.М.


Затверджено
наказ УОЗ ОДА
від__________№________

№ п-п    Заходи     Термін виконання    Відповідальні виконавці
1    Розробити, впровадити та вести єдиний реєстр інвалідів із травмами хребта з ураженням спинного мозку та іншими формами спинальної патології    2010 рік    Обласний позаштатний невропатолог Назаренко О.Т.
2    Вжити заходів стосовно оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги спеціальним обладнанням для перевезення осіб з важкими травмами хребта та спинного мозку    2010 рік    Начальник управління охорони здоров'я міськвиконкому м.Миколаєва Дергунова Л.Ю., головні лікарі закладів охорони здоров'я області:

3    Організувати в закладах охорони здоров'я області спеціалізовані палати для лікування ускладнень при травмах спинного мозку    2010 рік    Начальник управління охорони здоров'я міськвиконкому м.Миколаєва Дергунова Л.Ю., головні лікарі закладів охорони здоров'я області:
4    Вжити заходи щодо забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов для стаціонарного лікування хворих, які потребують постійного стороннього догляду, у тому числі осіб з травмами хребта з ураженням спинного мозку та іншою спинальною патологією    2010 рік    Начальник управління охорони здоров'я міськвиконкому м.Миколаєва Дергунова Л.Ю., головні лікарі закладів охорони здоров'я області:

5    Впровадити в практику закладів охорони здоров'я області методичні рекомендації щодо досвіду лікування інвалідів при захворюваннях і пошкодженнях хребта та спинного мозку у Донецькій обласній лікарні відновного лікування.    2010 рік    Головні позаштатні спеціалісти із спеціальності нейрохірургія –Сич Є.Г., неврологія – Назаренко О.Т., фізіотерапія – Корнєєв Г.С.
6    Впровадити в практику закладів охорони здоров'я методичні рекомендації надання медичної допомоги, фізичної та соціальної реабілітації інвалідам при захворюваннях і пошкодженнях хребта та спинного мозку.    2010 рік    Головні позаштатні спеціалісти із спеціальності нейрохірургія –Сич Є.Г., неврологія – Назаренко О.Т., фізіотерапія – Корнєєв Г.С.
7    Вжити заходів, спрямованих на покращення роботи медико-соціальних експертних комісії у частині належної підготовки, оформлення та видачі інвалідам (лікарсько-консультативними комісіями – дітям-інвалідам) індивідуальних програм реабілітації.
2010 рік     Головний лікар обласного центру медико-соціальної експертизи Алексєєв В.В.:МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
від __26.05.10    м.Миколаїв    № 288 - Л

Про створення формулярного комітету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 №815 «Про затвердження Національного плану розвитку системи охорон здоров'я на період до 2010 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 №1247 «Про затвердження плану заходів щодо удосконалення державного контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення», наказу МОЗ України від 22.07.09 №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», з метою створення формулярної системи та забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії

НАКАЗУЮ:

1.    Створити формулярний комітет у складі:
Дячука Ю.К. – заступника начальника управління охорони здоров'я, голови комітету
Михайлової Т.М. – головного спеціаліста управління охорони здоров'я  облдержадміністрації, обласного терапевта;
Черненко О.І. – керівник Миколаївського регіонального відділу управління післяреєстраційного нагляду.
Славко Н.М. – начальник Миколаївської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів(за узодженням).
Відайко Т.І. – головний менеджер з організації продаж фармацевтичної продукції ПКВО «Фармація» (за узгодженням);
Оскіної Т.В. – обласного позаштатного дитячого імунолога;
Свістельнікової Л.Ю. – обласного позаштатного алерголога;
2.    Затвердити положення про формулярний комітет управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
3.    Затвердити положення про регіональний формуляр лікарських засобів.
4.    Формулярному комітету:
4.1.    Розробити на основі Державного формуляра лікарських засобів регіональний формуляр лікарських засобів.
5.    Начальнику управління охорони здоров’я міськвиконкому                   м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров'я області:
5.1.    Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 22.07.09 №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я».
5.2.    Створити фармакотерапевтичні комісії у підпорядкованих закладах охорони здоров'я.
Термін: до 01.07.10
5.3.    Затвердити положення про фармакотерапевтичні комісії.
Термін: до 01.07.10
5.4.    Розробити локальні формуляри лікарських засобів на основі Державного формуляра лікарських засобів.
Термін: до 01.08.10
5.5.    Інформацію про виконання даного наказу надати до управління охорони здоров'я облдержадміністрації
Термін: до 03.08.10
6.    Контроль за виконанням покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я Дячука Ю.К.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Михайлова 37.93.30
Погоджено:

Дячук Ю.К.
Новікова Н.М.

Затверджено
Наказ УОЗ ОДА
від___________№_____

Положення про формулярний комітет

1. Загальні положення

1. Формулярний комітет управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі – Комітет) створюється з метою розробки і постійного оновлення регіонального формуляру лікарських засобів, запровадження формулярної системи в закладах охорони здоров’я області.
2. Комітет у своїй роботі керується чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами управління охорони здоров'я  облдержадміністрації
3. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2.  Завдання Комітету
1. Розробка у встановленому порядку регіональних формулярів лікарських засобів.
2. Розробка і надання пропозицій МОЗ України, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації щодо покращення використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я.
3. Підготовка заходів з оптимізації забезпечення населення лікарськими засобами.
4. Організація перегляду та оновлення регіонального формуляру лікарських засобів не рідше одного разу на рік.
5. Розгляд пропозицій з включення/виключення лікарських засобів до/з регіонального формуляру, про внесення змін та доповнень до регіонального формуляру.
6. Моніторинг застосування неформулярних лікарських засобів.
7. Сприяння післяреєстраційному моніторингу лікарських засобів.
8. Участь в обговоренні, розробці й впровадженні нормативних документів зі стандартизації медичної допомоги (клінічні настанови, медичні стандарти, уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги).

3. Формування складу Комітетів та порядок їх роботи
1. Персональний склад Комітету затверджується наказом управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації
2. До складу Комітету входять: голова, заступник голови (співробітник регіонального відділення ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України), члени і секретар Комітету.
3. Комітети формуються з представників управління охорони здоров'я облдержадміністрації, штатних і позаштатних головних спеціалістів.
4. Для розгляду окремих питань Комітет може запрошувати на засідання фахівців, які не є членами Комітету.
5. Головою Комітету є заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Голова Комітету організовує проведення засідань, здійснює керівництво Комітетом, представляє Комітет в інших організаціях та установах, забезпечує прозорість та публічність діяльності Комітету.
6. Члени Комітету:
6.1. Беруть участь у роботі Комітету з правом голосу;
6.2. Розглядають матеріали, представлені для включення/виключення до/з відповідного регіонального формуляра лікарських засобів;
6.3. Виступають з пропозиціями щодо змісту відповідного регіонального формуляра лікарських засобів;
6.4. У разі наявності фінансових або інших інтересів щодо заявленого лікарського засобу, які можуть вплинути на об’єктивність при розгляді питань та прийнятті рішень, мають повідомити про це голову Комітету та відсторонитися від обговорення і голосування.
7. Секретар Комітету:
7.1. Веде протоколи засідань Комітету;
7.2. Забезпечує діловодство Комітету.
8. Порядок роботи Комітету:
8.1. Засідання Комітету проводяться один раз на квартал. У разі необхідності голова Комітету призначає позачергове засідання.
8.2. Рішення Комітету вважаються правомочними, якщо в засіданні Комітету брали участь більше ніж дві третини членів Комітету.
8.3. Рішення на засіданнях Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комітету, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів, голос голови є ухвальним. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписують його голова та секретар.
8.4. Комітет розглядає протягом трьох робочих днів з дня подання локальні формуляри лікарських засобів закладів охорони здоров’я з метою визначення їх обґрунтованості та за наявності підстав погоджує їх.
8.5. Комітет організовує просвітницькі заходи для медичних працівників та пацієнтів у сфері раціональної фармакотерапії.
9. Документація, облік і звітність про діяльність Комітету:
9.1. Усі документи Комітету, які стосуються порядку його роботи, списку членів, їхньої спеціальності, рішень, які були прийняті під час засідань, дат проведення засідань, листування, тощо, повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Комітет зобов’язаний зберігати вказані документи протягом трьох років.
9.2. Комітет зобов’язаний надавати документи, визначені у пункті 9.1 цього Положення, Центральному формулярному комітету.


Затверджено
Наказ УОЗ ОДА
від___________№_____

Положення про регіональний формуляр лікарських засобів

1.    Положення про регіональний формуляр лікарських засобів (далі – Регіональний формуляр) застосовується при призначенні, розподіленні, закупівлі та прийомі лікарських засобів у закладах державної та комунальної власності.
2.    Основою Регіонального формуляра є Державний формуляр лікарських засобів.
3.    Регіональний формуляр - перелік лікарських засобів з найбільшою доказовою базою щодо їх ефективності, безпеки та економічно вигідного використання в даному регіоні, затверджений відповідно наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
4.    Лікарські засоби, не включені до Регіонального формуляра, призначаються хворим відповідно до чинного законодавства. 
5.    Регіональний формуляр розробляється Формулярним комітетом управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі – Формулярний комітет) на основі Державного формуляра лікарських засобів у вигляді міжнародних непатентованих назв лікарських засобів з врахуванням чинних галузевих стандартів та протоколів медичної допомоги та наявних ресурсів.
6.    Регіональний формуляр складається з міжнародних непатентованих назв за фармакотерапевтичними групами, визначеними у Державному формулярі лікарських засобів.
7. Порядок розгляду фармакотерапевтичних груп і окремих лікарських засобів щодо включення/виключення до/з Регіонального формуляра складається з таких етапів:
7.1. Аналіз статистичних даних про поширеність захворювань у регіоні обслуговування.
7.2. Аналіз чинних документів зі стандартизації медичної допомоги (медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги).
7.3. Аналіз попередньої діяльності закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують в області, результатів лікування в цих закладах.
7.4. Аналіз інформації про безпеку лікарських засобів, отриманої методом спонтанних повідомлень із закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують в області.
7.5. Аналіз результатів моніторингу ефективності та безпеки лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують в області.
7.6. Співставлення результатів аналізів, визначених підпунктами 7.1 - 7.5 пункту 7 цього Положення, та обґрунтування включення кожного з лікарських засобів до Регіонального формуляра.
7.7. Оприлюднення проекту Регіонального формуляра, отримання і аналіз коментарів від фахівців у сфері охорони здоров’я, пацієнтів та інших зацікавлених осіб у регіоні обслуговування.
7.8. Аналіз пропозицій та зауважень стосовно переліку лікарських засобів проводиться на основі заявки щодо включення/виключення лікарського засобу до/з Регіонального формуляра (далі – Заявка), форма якої наведена у додатку, та завершується прийняттям Формулярним комітетом умотивованого рішення.
8. Порядок подання та розгляду Заявки:
8.1. Заявка заповнюється лікарем будь-якого закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують у даному регіоні, відповідно до наявної інформації про ефективність та безпечність лікарського засобу та з врахуванням потреби у ньому відповідно до структури захворюваності у даному регіоні.
8.2. Заявка розглядається Формулярним комітетом. Термін розгляду Заявки – 1 місяць з дня її подання.
8.3. Рішення щодо включення/виключення лікарського засобу до/з Регіонального формуляра приймається відповідно до пункту 8 Положення про формулярний комітет управління охорони здоров'я облдержадміністрації, затвердженого наказом.
8.4. Про результати розгляду Заявки Формулярний комітет інформує заявника листом, що містить копію Заявки з заповненим висновком.
9. Кожний випуск Регіонального формуляра затверджується наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації
10. Перегляд та оновлення Регіонального формуляра здійснюються відповідним Формулярним комітетом за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

 

План заходів управління охорони здоров'я облдержадміністрації на 2010 рік по виконанню рішення Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2009 року щодо поліпшення здоров`я підлітків та молоді в Миколаївській області

№ п/п
Заходи, передбачені у рішенні Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2009 року
Завдання

Термін виконання
Виконавці
1.
Забезпечити належне медичне обслуговування дітей, посилити санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд за станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і якістю питної води,
постачанням медичним пунктам лікарських препаратів та їх оснащення медичним обладнанням
Взяти на контроль виконання клінічних протоколів  діагностики та лікування захворювань дітей, затверджених наказом МОЗ України
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Виконання програм та заходів, що стосуються охорони здоров'я матерів та дітей 
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням вимог санітарного законодавства, в т.ч. щодо якості питної води, продуктів харчування та продовольчої сировини, профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
протягом року
Державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за погодженням),
районні (міські) санітарно-епідеміологічні служби (за погодженням);
Забезпечити обстеження дітей, які від'їжджають до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і оформлення необхідної медичної документації, організація якісного медичного обслуговування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, зокрема медичний супровід груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотньому напрямку, направлення для роботи в них медичних працівників, забезпечення оснащенням медичних пунктів та лікарськими засобами і виробами медичного призначення
ІІ-ІІІ
квартал
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
2.
Взяти на контроль діючий порядок проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей з метою забезпечення їх якості
Впровадити Постанову Кабінету Міністрів України від 08.12.09 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», розпорядження облдержадміністрації від 09.02.10 №31-р «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказ управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 26.04.10 №228-Л «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладах» 
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Впровадити єдину систему надання екстреної допомоги населенню, в тому числі дітям, затвердити функціональні обов’язки працівників відповідних підрозділів системи
Взяти на контроль виконання наказу МОЗ України від 01.06.09 №370 «Про єдину систему екстреної медичної допомоги»
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області

 


МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
Від __06.05.10____    м.Миколаїв    № ___249-Л___

 

Про зміни  до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 04.04.05 №152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною»


Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України від 11.09.03 №423/59 “Про затвердження складу робочих груп з розробки протоколів надання медичної допомоги дітям і матерям за спеціальностями”, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.04.10 №289 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.04.05 №152”  з метою удосконалення медичного догляду за здоровими новонародженими дітьми

НАКАЗУЮ:

1.    Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:

1.1.    Прийняти до керівництва та впровадження  в роботу зміни до Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною, затвердженого наказом МОЗ України від 04.04.05 №152, таку зміну:

у піпункті 1.7 пункту 1 слова та цифри “із застосуванням 0,5% еритроміцинової або 1% тетрациклінової мазі”  замінити словами та цифрами    “із застосуванням очних крапель Тобрекс (0,3%розчин тобраміцину) або Флоксал (0,3% розчин офлоксацину).

Термін: негайно

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Кравцова 37 86 52
Погоджено:
Шамрай І.В.
Новікова Н.М.


Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 681 особа

Надано допомогу 621 особі

Госпіталізовано 193 особи

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Перенесення дня спеціаліста у лікарів дерматовенерологів

Грудень 2018

p475228n14

*Брендбук України

Останні новини


Анонс подій

  • Увага! Технічні роботи

    З 12 по 18 листопада на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводяться технічні роботи. Просимо вибачення за...

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку