Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації


МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
від __26.05.10    м.Миколаїв    № 288 - Л

Про створення формулярного комітету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 №815 «Про затвердження Національного плану розвитку системи охорон здоров'я на період до 2010 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 №1247 «Про затвердження плану заходів щодо удосконалення державного контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення», наказу МОЗ України від 22.07.09 №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», з метою створення формулярної системи та забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії

НАКАЗУЮ:

1.    Створити формулярний комітет у складі:
Дячука Ю.К. – заступника начальника управління охорони здоров'я, голови комітету
Михайлової Т.М. – головного спеціаліста управління охорони здоров'я  облдержадміністрації, обласного терапевта;
Черненко О.І. – керівник Миколаївського регіонального відділу управління післяреєстраційного нагляду.
Славко Н.М. – начальник Миколаївської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів(за узодженням).
Відайко Т.І. – головний менеджер з організації продаж фармацевтичної продукції ПКВО «Фармація» (за узгодженням);
Оскіної Т.В. – обласного позаштатного дитячого імунолога;
Свістельнікової Л.Ю. – обласного позаштатного алерголога;
2.    Затвердити положення про формулярний комітет управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
3.    Затвердити положення про регіональний формуляр лікарських засобів.
4.    Формулярному комітету:
4.1.    Розробити на основі Державного формуляра лікарських засобів регіональний формуляр лікарських засобів.
5.    Начальнику управління охорони здоров’я міськвиконкому                   м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров'я області:
5.1.    Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 22.07.09 №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я».
5.2.    Створити фармакотерапевтичні комісії у підпорядкованих закладах охорони здоров'я.
Термін: до 01.07.10
5.3.    Затвердити положення про фармакотерапевтичні комісії.
Термін: до 01.07.10
5.4.    Розробити локальні формуляри лікарських засобів на основі Державного формуляра лікарських засобів.
Термін: до 01.08.10
5.5.    Інформацію про виконання даного наказу надати до управління охорони здоров'я облдержадміністрації
Термін: до 03.08.10
6.    Контроль за виконанням покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я Дячука Ю.К.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Михайлова 37.93.30
Погоджено:

Дячук Ю.К.
Новікова Н.М.

Затверджено
Наказ УОЗ ОДА
від___________№_____

Положення про формулярний комітет

1. Загальні положення

1. Формулярний комітет управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі – Комітет) створюється з метою розробки і постійного оновлення регіонального формуляру лікарських засобів, запровадження формулярної системи в закладах охорони здоров’я області.
2. Комітет у своїй роботі керується чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами управління охорони здоров'я  облдержадміністрації
3. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2.  Завдання Комітету
1. Розробка у встановленому порядку регіональних формулярів лікарських засобів.
2. Розробка і надання пропозицій МОЗ України, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації щодо покращення використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я.
3. Підготовка заходів з оптимізації забезпечення населення лікарськими засобами.
4. Організація перегляду та оновлення регіонального формуляру лікарських засобів не рідше одного разу на рік.
5. Розгляд пропозицій з включення/виключення лікарських засобів до/з регіонального формуляру, про внесення змін та доповнень до регіонального формуляру.
6. Моніторинг застосування неформулярних лікарських засобів.
7. Сприяння післяреєстраційному моніторингу лікарських засобів.
8. Участь в обговоренні, розробці й впровадженні нормативних документів зі стандартизації медичної допомоги (клінічні настанови, медичні стандарти, уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги).

3. Формування складу Комітетів та порядок їх роботи
1. Персональний склад Комітету затверджується наказом управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації
2. До складу Комітету входять: голова, заступник голови (співробітник регіонального відділення ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України), члени і секретар Комітету.
3. Комітети формуються з представників управління охорони здоров'я облдержадміністрації, штатних і позаштатних головних спеціалістів.
4. Для розгляду окремих питань Комітет може запрошувати на засідання фахівців, які не є членами Комітету.
5. Головою Комітету є заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Голова Комітету організовує проведення засідань, здійснює керівництво Комітетом, представляє Комітет в інших організаціях та установах, забезпечує прозорість та публічність діяльності Комітету.
6. Члени Комітету:
6.1. Беруть участь у роботі Комітету з правом голосу;
6.2. Розглядають матеріали, представлені для включення/виключення до/з відповідного регіонального формуляра лікарських засобів;
6.3. Виступають з пропозиціями щодо змісту відповідного регіонального формуляра лікарських засобів;
6.4. У разі наявності фінансових або інших інтересів щодо заявленого лікарського засобу, які можуть вплинути на об’єктивність при розгляді питань та прийнятті рішень, мають повідомити про це голову Комітету та відсторонитися від обговорення і голосування.
7. Секретар Комітету:
7.1. Веде протоколи засідань Комітету;
7.2. Забезпечує діловодство Комітету.
8. Порядок роботи Комітету:
8.1. Засідання Комітету проводяться один раз на квартал. У разі необхідності голова Комітету призначає позачергове засідання.
8.2. Рішення Комітету вважаються правомочними, якщо в засіданні Комітету брали участь більше ніж дві третини членів Комітету.
8.3. Рішення на засіданнях Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комітету, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів, голос голови є ухвальним. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписують його голова та секретар.
8.4. Комітет розглядає протягом трьох робочих днів з дня подання локальні формуляри лікарських засобів закладів охорони здоров’я з метою визначення їх обґрунтованості та за наявності підстав погоджує їх.
8.5. Комітет організовує просвітницькі заходи для медичних працівників та пацієнтів у сфері раціональної фармакотерапії.
9. Документація, облік і звітність про діяльність Комітету:
9.1. Усі документи Комітету, які стосуються порядку його роботи, списку членів, їхньої спеціальності, рішень, які були прийняті під час засідань, дат проведення засідань, листування, тощо, повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Комітет зобов’язаний зберігати вказані документи протягом трьох років.
9.2. Комітет зобов’язаний надавати документи, визначені у пункті 9.1 цього Положення, Центральному формулярному комітету.


Затверджено
Наказ УОЗ ОДА
від___________№_____

Положення про регіональний формуляр лікарських засобів

1.    Положення про регіональний формуляр лікарських засобів (далі – Регіональний формуляр) застосовується при призначенні, розподіленні, закупівлі та прийомі лікарських засобів у закладах державної та комунальної власності.
2.    Основою Регіонального формуляра є Державний формуляр лікарських засобів.
3.    Регіональний формуляр - перелік лікарських засобів з найбільшою доказовою базою щодо їх ефективності, безпеки та економічно вигідного використання в даному регіоні, затверджений відповідно наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
4.    Лікарські засоби, не включені до Регіонального формуляра, призначаються хворим відповідно до чинного законодавства. 
5.    Регіональний формуляр розробляється Формулярним комітетом управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі – Формулярний комітет) на основі Державного формуляра лікарських засобів у вигляді міжнародних непатентованих назв лікарських засобів з врахуванням чинних галузевих стандартів та протоколів медичної допомоги та наявних ресурсів.
6.    Регіональний формуляр складається з міжнародних непатентованих назв за фармакотерапевтичними групами, визначеними у Державному формулярі лікарських засобів.
7. Порядок розгляду фармакотерапевтичних груп і окремих лікарських засобів щодо включення/виключення до/з Регіонального формуляра складається з таких етапів:
7.1. Аналіз статистичних даних про поширеність захворювань у регіоні обслуговування.
7.2. Аналіз чинних документів зі стандартизації медичної допомоги (медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги).
7.3. Аналіз попередньої діяльності закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують в області, результатів лікування в цих закладах.
7.4. Аналіз інформації про безпеку лікарських засобів, отриманої методом спонтанних повідомлень із закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують в області.
7.5. Аналіз результатів моніторингу ефективності та безпеки лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують в області.
7.6. Співставлення результатів аналізів, визначених підпунктами 7.1 - 7.5 пункту 7 цього Положення, та обґрунтування включення кожного з лікарських засобів до Регіонального формуляра.
7.7. Оприлюднення проекту Регіонального формуляра, отримання і аналіз коментарів від фахівців у сфері охорони здоров’я, пацієнтів та інших зацікавлених осіб у регіоні обслуговування.
7.8. Аналіз пропозицій та зауважень стосовно переліку лікарських засобів проводиться на основі заявки щодо включення/виключення лікарського засобу до/з Регіонального формуляра (далі – Заявка), форма якої наведена у додатку, та завершується прийняттям Формулярним комітетом умотивованого рішення.
8. Порядок подання та розгляду Заявки:
8.1. Заявка заповнюється лікарем будь-якого закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують у даному регіоні, відповідно до наявної інформації про ефективність та безпечність лікарського засобу та з врахуванням потреби у ньому відповідно до структури захворюваності у даному регіоні.
8.2. Заявка розглядається Формулярним комітетом. Термін розгляду Заявки – 1 місяць з дня її подання.
8.3. Рішення щодо включення/виключення лікарського засобу до/з Регіонального формуляра приймається відповідно до пункту 8 Положення про формулярний комітет управління охорони здоров'я облдержадміністрації, затвердженого наказом.
8.4. Про результати розгляду Заявки Формулярний комітет інформує заявника листом, що містить копію Заявки з заповненим висновком.
9. Кожний випуск Регіонального формуляра затверджується наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації
10. Перегляд та оновлення Регіонального формуляра здійснюються відповідним Формулярним комітетом за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

 

План заходів управління охорони здоров'я облдержадміністрації на 2010 рік по виконанню рішення Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2009 року щодо поліпшення здоров`я підлітків та молоді в Миколаївській області

№ п/п
Заходи, передбачені у рішенні Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2009 року
Завдання

Термін виконання
Виконавці
1.
Забезпечити належне медичне обслуговування дітей, посилити санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд за станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і якістю питної води,
постачанням медичним пунктам лікарських препаратів та їх оснащення медичним обладнанням
Взяти на контроль виконання клінічних протоколів  діагностики та лікування захворювань дітей, затверджених наказом МОЗ України
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Виконання програм та заходів, що стосуються охорони здоров'я матерів та дітей 
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням вимог санітарного законодавства, в т.ч. щодо якості питної води, продуктів харчування та продовольчої сировини, профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
протягом року
Державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за погодженням),
районні (міські) санітарно-епідеміологічні служби (за погодженням);
Забезпечити обстеження дітей, які від'їжджають до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і оформлення необхідної медичної документації, організація якісного медичного обслуговування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, зокрема медичний супровід груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотньому напрямку, направлення для роботи в них медичних працівників, забезпечення оснащенням медичних пунктів та лікарськими засобами і виробами медичного призначення
ІІ-ІІІ
квартал
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
2.
Взяти на контроль діючий порядок проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей з метою забезпечення їх якості
Впровадити Постанову Кабінету Міністрів України від 08.12.09 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», розпорядження облдержадміністрації від 09.02.10 №31-р «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказ управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 26.04.10 №228-Л «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладах» 
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Впровадити єдину систему надання екстреної допомоги населенню, в тому числі дітям, затвердити функціональні обов’язки працівників відповідних підрозділів системи
Взяти на контроль виконання наказу МОЗ України від 01.06.09 №370 «Про єдину систему екстреної медичної допомоги»
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області

 


МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
Від __06.05.10____    м.Миколаїв    № ___249-Л___

 

Про зміни  до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 04.04.05 №152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною»


Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України від 11.09.03 №423/59 “Про затвердження складу робочих груп з розробки протоколів надання медичної допомоги дітям і матерям за спеціальностями”, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.04.10 №289 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.04.05 №152”  з метою удосконалення медичного догляду за здоровими новонародженими дітьми

НАКАЗУЮ:

1.    Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:

1.1.    Прийняти до керівництва та впровадження  в роботу зміни до Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною, затвердженого наказом МОЗ України від 04.04.05 №152, таку зміну:

у піпункті 1.7 пункту 1 слова та цифри “із застосуванням 0,5% еритроміцинової або 1% тетрациклінової мазі”  замінити словами та цифрами    “із застосуванням очних крапель Тобрекс (0,3%розчин тобраміцину) або Флоксал (0,3% розчин офлоксацину).

Термін: негайно

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Кравцова 37 86 52
Погоджено:
Шамрай І.В.
Новікова Н.М.МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.:37-89-19, тел./факс: 37-93-41
НАКАЗ
Від ___17.05.10__    м.Миколаїв    № ____272-Л___

Про виконання Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб
на 2010-2015 роки


На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону України від   21 жовтня     2009 року №1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки» та рішення Миколаївської обласної ради від 16.04.10 №7 “Про затвердження Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки”,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області та головним лікарям  районних (міських) санітарно-епідеміологічних служб (за погодженням):
1.1.    Розробити та затвердити відповідні регіональні програми згідно “Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки” затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 16.04.10 №7.

Термін: до 01.07.10
2.  Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області спільно з районними (міськими) санітарно-епідеміологічними службами (за погодженням) інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання регіональної Програми.
Термін:
2. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, забезпечити виконання заходів, передбачених  регіональною Програмою.

3. З метою  реалізації заходів регіональної Програми рекомендувати органам виконавчої влади організувати роботу, пов’язану із залученням інвестицій та благодійних коштів.

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з державною санітарно-епідеміологічною службою Миколаївської області (за погодженням) інформувати обласну раду про хід виконання Програми.

Термін:
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Кравцова 37 86 52

Погоджено:
Клочко В.І.
Шамрай І.В.
Новікова Н.М.
УКРАЇНА
Миколаївська обласна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
У П Р А В Л І Н Н Я  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В’ Я

 

від  05.05.10      № 1845-15/15       від      06.05.10           № 02-1491-14

Начальникам відділів (управлінь)освіти райдержадміністрацій (міських рад)
Головним лікарям районних та міських лікарень

Управління освіти і науки облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я облдержадміністрації доводить до Вашого відома, що в Миколаївській області функціонують санаторні школи-інтернати для дітей із захворюванням серцево-судинної системи, хворих на сколіоз, для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу. Набір на навчання у 2010/2011 навчальному році проводиться згідно з  графіком, затвердженим спільним наказом управління освіти і науки облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я облдержадміністрації (додаток 2).
Обласним дитячим спеціалістам в залежності від профілю захворювання надавати висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію хворих дітей до санаторних загальноосвітніх навчальних закладів.
Реєстрація документів на зарахування дитини до санаторної загальноосвітньої школи-інтернату проводиться в управлінні освіти і науки облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, каб. №1, до 10.08.10

Начальник                                                    Начальник
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації

___________ В.В Мельніченко                              ____________С.Г.Хотіна

Руденко 37 92 99

УКРАЇНА
Миколаївська обласна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
У П Р А В Л І Н Н Я  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В’ Я

НАКАЗ  “05”  травня 2010р.   №   351/245-Л  м. Миколаїв

Про затвердження складу комісії та проведення засідань комісій по відбору учнів для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів області на 2010/2011 навчальний рік

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.03. № 363 "Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат", з метою відбору хворих дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних шкіл-інтернатів відповідного профілю

Н А К А З У Є М О:

1.    Затвердити склади комісій (додаток 1) по відбору дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2010/2011 навчальному році.

2.    Затвердити графік проведення виїзних засідань комісій (додаток 2) по відбору дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2010/2011 навчальному році.

3.    Затвердити перелік документів (додаток 3), необхідних для зарахування дітей до санаторних шкіл-інтернатів області.

4.    Директорам санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради (Аркавенку О.В., Кривошей Н.Ф., Шияну В.П.):
4.1.    Провести засідання шкільних медико-педагогічних комісій по відрахуванню дітей, які пройшли оздоровлення та реабілітацію в санаторному навчальному закладі протягом 2009/2010 навчального року.
Термін: до 20.05.10
4.2.    Надати управлінню освіти і науки облдержадміністрації (сектор інтернатних закладів) копію наказу та інформацію про відрахування з санаторного навчального закладу учнів, які пройшли оздоровлення та реабілітацію у 2009/2010 навчальному році, за формою (додаток 4).
Термін: до 25.05.10
4.3.    Призначити відповідальну особу за прийом документів, необхідних для  зарахуванню дітей до санаторних шкіл-інтернатів, та їх збереження.

4.4.    Забезпечити умови для роботи комісії по відбору  хворих дітей для зарахування їх до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

5.    Лікарсько-консультативним комісіям дитячих поліклінік (туберкульозного диспансеру) надавати медичні висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію дітей до санаторних шкіл-інтернатів відповідного профілю згідно з діагнозом.
Термін: до 10.08.10

6. Обласним дитячим спеціалістам в залежності від профілю захворювання надавати висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію хворих дітей до санаторних шкіл-інтернатів.
7.    Завідувачу сектору інтернатних закладів  управління освіти і науки облдержадміністрації (Руденко Н.В.):
7.1.    Проводити реєстрацію документів на зарахування дітей до санаторних шкіл-інтернатів.
7.2.    Забезпечити видачу Путівок відповідно до Протоколу комісії про зарахування дитини до санаторної школи-інтернату.
7.3.    Узагальнити інформацію про наявність вільних місць у санаторних школах-інтернатах відповідно до наказів та інформації про відрахування учнів з санаторних шкіл-інтернатів.
Термін: до 15.06.10

7.4.    Комплектування санаторних шкіл-інтернатів проводити відповідно до висновків лікарсько-консультативних комісій та висновків обласних (міських) дитячих спеціалістів в залежності від профілю санаторної школи-інтернату та за наявності вільних місць.
Термін: з 30.08.10 до 30.05.11

8.    Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Гуріну А.М. та заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник                                                    Начальник
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________В.В.Мельніченко                             ____________С.Г.Хотіна

Руденко 37 92 99


Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______


СКЛАД
Миколаївської обласної комісії по відбору дітей для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів
на 2010/2011 навчальний рік

1.    На період роботи в Миколаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Кривошей Н.Ф., директор  Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;
Сітенко Р. В., дитячий кардіоревматолог Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Макарова М.Й., дитячий лікар-кардіоревматолог Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Іващенко А.М., лікар-кардіолог Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;
Колобіхіна Л.Ф., голова шкільної медико-педагогічної комісії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;

2. На період роботи в Миколаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІст. № 4 Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Аркавенко О.В., директор  Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;
Максимейко Ю.І., завідуючий відділенням, лікар-ортопед Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Дембицька Н.В., лікар Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;
Штопенко Л.В., голова шкільної медико-педагогічної комісії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;

3. На період роботи в Мішково-Погорілівській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІст.  Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Шиян В.П., директор Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів ;
Стригуль С.Г., обласний дитячий фтизіатр Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру;
Нюбін Б.П., дитячий фтизіатр Миколаївського міського  протитуберкульозного диспансеру;
Гоцуляк О.В., лікар Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів;
Запотоцька Н.С., голова шкільної медико-педагогічної комісії Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів.

Заступник начальника                               Заступник начальника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________А.М. Гуріна                             ____________І.В. Шамрай
Руденко 37 92 99

Додаток 2
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______

ГРАФІК проведення засідань виїзних комісій по відбору дітей для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів області на 2010/2011 навчальний рік

Навчальний заклад
клас
Дата проведення
Час проведення
Відповідальні
Миколаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №4 Миколаївської обласної ради
1
11 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
м. Миколаїв, вул. Адміральська ,4, (0512)37 82 87
02.Лис
12 серпня 2010р.
9.00-16.00
АркавенкоО.В.
Миколаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради
1
17 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
м.Миколаїв, вул. Бутоми, 14-А, (0512)34-11-39
02.Лис
18 серпня 2010р.
9.00-16.00
Кривошей Н.Ф.
Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської обласної ради
1
26 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
Жовтневого р-ну, с. Мішково-Погорілове, (0512) 60-99-93
02.Лис
27 серпня 2010р.
9.00-16.00
Шиян В.П


Заступник начальника Заступник начальника управління освіти і науки управління охорони здоров’я облдержадміністрації облдержадміністрації ___________А.М. Гуріна ____________І.В.Шамрай Руденко 37 92 99

 

Додаток 4

до наказу управління освіти і науки та управління охорони здоров’я 
облдержадміністраці 
від _____200_р. № _______

Інформація про відрахування учнів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в 2009/2010 навчальному році (відповідно до протоколу засідання шкільної медико-педагогічної комісії та згідно з поданими заявами)

 

Клас
Кількість
учнів
станом
на 05.09.2009
Відраховано протягом 2009/2010 навчального року
Кількість
учнів
станом на
01.06.2010
Кількість
вільних місць
всього
З них
Оздоровлено та відраховано до загальноосвітніх навчальних закладів
з інших причин


1кл.

1

2кл.

2

3кл.

3

4кл.

4

5кл.

5

6кл.

6

7кл.

7

8кл.

8

9кл.

9

10кл.

10

11кл.

11

-

Всього

-


Директор школи-інтернату: Голова шкільної психолого-медико-педагогічної комісії: Лікар школи-інтернату: Руденко 37 92 99


Додаток 3
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______

Перелік документів, необхідних
для зарахування дітей до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів відповідно до пп. 2.6, 2.7 "Положення про загальноосвітню школу-інтернат та санаторну школу-інтернат", затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 12.06.03 № 363
1.    Направлення (Путівка) управління освіти і науки облдержадміністрації
2.    Заява батьків або осіб, які їх заміняють.
3.    Копія свідоцтва про народження.
4.    Особова справа, документ про наявний рівень знань освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу).
5.    Довідка про стан матеріального забезпечення  сім’ї (для дітей із малозабезпечених сімей).
6.    Довідка про місце проживання та склад сім’ї.
7.    Витяг з історії розвитку дитини ( ф. 112/о).
8.    Дані про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйцеглисти, зшкребок на ентеробіоз).
9.    Копія форми 063/о про профілактичні щеплення.
10.    Висновок лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки (туберкульозного диспансеру) з зазначеним рекомендованим терміном перебування дитини в санаторній загальноосвітній школі-інтернаті.
11.    Витяг з історії хвороби дитини.
12.    4 фотовідбитки 3х4.
13.    Висновок обласного дитячого спеціаліста в залежності від профілю санаторної школи-інтернату:
14.    Для зарахування до Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №7 Миколаївської обласної ради - висновок обласного (міського) дитячого кардіолога   та  електрокардіограма.
-    для зарахування до Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №4 Миколаївської обласної ради - висновок обласного дитячого ортопеда та ренгенознімки хребта;
-    для зарахування до Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради - висновок обласного дитячого фтизіатра та санаторно-курортна карта, видана тубдиспансером або поліклінікою.
15.    Батькам на комісії мати при собі амбулаторну карту дитини.
16.    Довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань в будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3-х днів) станом на 01.09.10

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування додатково додаються документи:
1.    Копія свідоцтва про смерть батьків.
2.    Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.
3.    Копія рішення суду про призначення опікунства над дитиною.
4.    Довідка про закріплення за дитиною житла, майна, земельного паю.
5.    Довідка про наявність майнового сертифікату.
6.    Ощадна книжка.
7.    Довідка про отримання пенсії.
8.    Рішення органів опіки та піклування про направлення до школи-інтернату.
9.    Акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини.
10.    Довідка про близьких родичів.
11.    Витяг Миколаївської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
12.    Обліково-статистична карта.

Пакет документів на зарахування дитини до санаторної загальноосвітньої школи-інтернату реєструється в управлінні освіти і науки облдержадміністрації  за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, кімн. №1, до 10.08.10.

Заступник начальника                               Заступник начальника
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________А.М. Гуріна                             ____________І.В.Шамрай

Руденко 37 92 99


Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 806 осіб

Надано допомогу 751 особі

Госпіталізовано 217 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Перенесення дня спеціаліста у лікарів дерматовенерологів

Січень 2019

p475228n14

*Брендбук України

Останні новини


Анонс подій

  • Увага! Технічні роботи

    З 12 по 18 листопада на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводяться технічні роботи. Просимо вибачення за...

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку