Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

ЗАРЕЄСТРОВАНО

виконавчим комітетом

Миколаївської районної ради

від«____»__________________р.

Реєстраційний №

Ідентифікаційний код

Державний реєстратор

______________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Миколаївської

обласної ради

від «_____»________________р.

№ _______________

 

СТАТУТ
Миколаївського обласного центру з профілактики та боротьби
зі СНІДом – закладу комунальної власності області

Миколаїв
2012 рік

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Миколаївський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - Заклад) є закладом охорони здоров'я, який є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі - Власник).
Орган управління Закладом: Миколаївська обласна державна адміністрація (далі – Орган управління майном).
Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює галузеве управління - управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Орган управління). Орган управління є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу.
1.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Миколаївської обласної ради та цього Статуту.

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Закладу:
повне: Миколаївський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом
скорочене: МОЦПБС
2.2. Місцезнаходження Закладу: вул. Потьомкінська 138-Б, м. Миколаїв, Україна, 54003

Розділ 3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ


3.1 . Заклад створений з метою:
- забезпечення у межах, визначених чинним законодавством, доступної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД мешканцям Миколаївської області та іншим громадянам, у разі їх захворювання чи при інших надзвичайних обставинах;
-розвитку і підвищення ефективності медичної допомоги хворим на основі зміцнення її профілактичної спрямованості, впровадження новітніх досягнень науки та медичної практики в діагностику і лікування з використанням найбільш прогресивних методів їх організації і проведення в умовах Закладу;
-організації і проведення заходів з санітарно-гігієнічного виховання населення, пропаганди здорового способу життя;
-здійснення аналітично-методичної, організаційно-методичної, санітарно-просвітницької та навчальної діяльності;
-впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу;
-координації організаційно-методичної роботи, виконуваної лікувально-профілактичними закладами області, направленої на підвищення ефективності профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом серед населення області;
-одержання та аналіз стану оперативної і статистичної інформації про стан захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД, визначення характеру епідемічного процесу і його прогнозу;
-розвитку матеріально-технічної бази, господарської і планово-фінансової діяльності.
-медичної практики.
3.2. Предметом діяльності Закладу є:
-надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, діагностичної, консультативної, лікувальної та профілактичної медичної допомоги населенню м. Миколаєва та Миколаївської області;
-надання цілодобової кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги на інфекційних та хоспісних ліжках;
-надання консультативно-діагностичної допомоги хворим, направленим з інших лікувально-профілактичних закладів м. Миколаєва та Миколаївської області з питань профілактики та лікування ВІЛ-інфекцій та СНІДу;
-здійснення організаційно–методичного керівництва діяльністю закладів охорони здоров’я області щодо профілактики та надання спеціалізованої допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
-забезпечення  своєчасного якісного лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та антиретровірусною терапією в області включаючи проведення скринінгових, підтверджувальних, імунобіологічних, вірусологічних, клініко-біохімічних досліджень та діагностику опортуністичних інфекцій;
-надання медичної допомоги хворим на термінальній стадії ВІЛ-інфекції, які у зв’язку з неблагополучним прогнозом потребують проведення симптоматичної терапії, догляду та підтримки;
-організація санітарно-протиепідемічного режиму та догляду за хворими, що гарантує захист від внутрішньо-лікарняних інфекцій;
-проведення психологічної та інформаційно-профілактичної роботи як у Закладі, так і за його межами із залученням неурядових організацій та релігійних конфесій;
-забезпечення координації діяльності неурядових організацій, релігійних конфесій з питань профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу;
-здійснення моніторінгу і оцінки заходів щодо виконання обласної програми профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
-організація і проведення практичних конференцій, тематичних семінарів, стажування з питань, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом;
-участь в заходах міжнародних організацій, наукових центрів, мета яких відповідає предмету діяльності Закладу;
-подання до Українського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом заявок щодо централізованої закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України лікарських засобів, тест-систем, обладнання тощо, необхідних для здійснення діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
-організація і надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам в межах, визначених чинним законодавством України;
-придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, знищення, відпуск, розподіл, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і пресурсорів при наявності спеціального дозволу (ліцензії).
3.3. Види діяльності, що потребують відповідних дозволів та ліцензування, здійснюються Закладом після отримання необхідних документів згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.4. Захист персональних та медичних даних здійснюється відповідно до вимог Законів України “Основи законодавства про охорону здоров’я”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

Розділ 4. Юридичний статус закладу

4.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Заклад має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням.
4.3. Заклад має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
4.4. Заклад має право створювати госпрозрахункові підрозділи (відділення, кабінети, тощо) у межах предмета своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та за погодженням з Органом управління майном.
4.5. Заклад має право самостійно прогнозувати перспективу свого розвитку, здійснювати лікувально-профілактичну та господарську діяльність на основі відпрацьованих програм, перспективних і поточних планів.
4.6. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством і не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області або Органу управління майном.

Розділ 5. МАЙНО ЗАКЛАДУ

5.1. Майно закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у балансі Закладу (далі – майно).
Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.     Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником або Органом управління майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.2. Джерелами формування майна Закладу є:
-майно, передане йому Власником або Органом управління майном;
-капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
-доходи від інших видів господарської діяльності, що включаються до спеціального фонду Закладу;
-безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
-інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
Заклад має право відчужувати майнові об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, лише у порядку, визначеному Власником, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються виключно на розвиток Закладу
5.4. Передача Закладом в оренду майна, що належить йому на праві оперативного управління , здійснюється за згодою Органу управління майном в установленому чинним законодавством порядку.
5.5. Списання майнових об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, визначеному Власником, якщо інше не встановлено законом.
5.6. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з Органом управління майном.
5.7. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Закладу в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

6.1. Заклад має право:
-самостійно визначати перспективи свого розвитку, здійснювати лікувально-профілактичну та господарську діяльність на основі розроблених Закладом програм, перспективних та поточних планів;
-за рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати лікарські засоби, медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства;
-здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
-укладати та виконувати усі передбачені законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей,визначених чинним законодавством та цим Статутом.
6.2. Заклад зобов’язаний:
-забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;
-забезпечувати ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
-нести відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні відведеною земельною ділянкою;
-здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
-забезпечувати своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, нести відповідальність за незадовільне його використання;
-здійснювати заходи із удосконалення організації роботи, оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення діяльності;
-придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
-створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
-здійснювати заходи з удосконалення організації виплати заробітної плати працівникам з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості у результатах роботи як своєї, так і роботи Закладу, забезпечувати економне раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Закладу;
-розробляти та впроваджувати заходи щодо забезпечення завдань, передбачених планами мобілізаційної підготовки та техногенно-екологічних заходів;
-виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із предмета і мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних та фінансових ресурсів.
Головною формою планування та організації діяльності Закладу є власні поточні і перспективні плани лікувально-профілактичного процесу та соціального розвитку.
Річний план Закладу затверджується головним лікарем Закладу за погодженням з Органом управління .
Планом передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних матеріальних умов для вирішення соціальних питань.

Розділ 8. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ТА СОЦІАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ


8.1. Заклад фінансується за рахунок обласного бюджету і є неприбутковою організацією.
8.2. Заклад здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.
8.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.4. Заклад здійснює оплату праці у межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.
8.5. Головний лікар Закладу встановлює працівникам конкретні розміри премій, винагород, надбавок і доплат згідно з умовами, передбаченими колективним договором та відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.
8.7. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого штатного розпису.
8.8. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.
Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Закладу здійснюється відповідними органами у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.
Головний лікар та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.

Розділ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ


9.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання установленого для
працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки
безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України
з цих питань.
9.2. Згідно із Законом України "Про охорону праці" адміністрація Закладу зобов'язана забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.
9.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються головним лікарем закладу та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

Розділ 10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


10.1. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

11.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Статуту на
підставі поєднання прав Власника або уповноваженого ним органу щодо
господарського використання майна, участі в управлінні трудового колективу, єдиноначальності та колегіальності.
11.2. Заклад очолює головний лікар, який призначається та звільняється з посади на підставі рішення Власника в установленому чинним
законодавством України порядку.
11.3. Головний лікар визначає структуру Закладу і встановлює штати за погодженням з Органом управління.
11.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності Закладу,
за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до
компетенції Власника та Органу управління.
11.5. Орган управління майном здійснює контроль за використанням та збереженням належного Закладу майна та інші функції у межах, визначених законодавчими та іншими нормативними актами.
Головний лікар Закладу:
-несе персональну відповідальність за стан та діяльність Закладу;
-діє без доручення від імені Закладу, представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;
-розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
-укладає договори та угоди, які пов'язані з діяльністю Закладу;
-видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;
-відкриває в установах банків рахунки, необхідні для забезпечення діяльності Закладу;
-визначає структуру та штатний розпис Закладу за погодженням з Органом управління майном;
-призначає та звільняє заступників, розподіляє функції та повноваження між ними;
-у межах своєї компетенції видає накази та інші обов'язкові для виконання усіма працівниками акти, контролює їх виконання;
-вирішує інші питання, віднесенні чинним законодавством України Органом управління майном та цим Статутом до компетенції головного лікаря.
11.6. Орган управління майном здійснює контроль за використанням та збереженням належного Закладу майна та інші функції у межах, визначених законодавчими та іншими нормативними актами.

Розділ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

12.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які беруть
участь у діяльності Закладу на основі трудового договору (контракту), що
регулює трудові відносини між працівниками та Закладом.
12.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Закладу з працівниками регулюються законодавством України про працю.
12.3. Повноваження трудового колективу Закладу реалізовуються
загальними зборами (конференцією) та через його виборні органи. Для
представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах
(конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу
яких не може входити головний лікар Закладу.
Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Закладу без згоди відповідного Органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України.
12.4. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать:
-укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Закладу;
-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Закладу (оплата праці), перспективних цільових планів;
-розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.
12.5. Збори (конференції) трудового колективу Закладу проводяться в
міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
12.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і
адміністрації Закладу, а також питань охорони праці, соціального розвитку
відповідно до вимог чинного законодавства України укладається
колективний договір. Право укладання колективного договору від імені
Власника надається головному лікарю Закладу, а від імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.

Розділ 13. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

13.1. Взаємовідносини Закладу здійснюються на підставі чинного
законодавства України.
13.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 14. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

14.1. Ліквідація та реорганізація Закладу (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення), здійснюється за рішенням Власника в установленому чинним законодавством порядку.
14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією,
створеною Органом управління майном, за дорученням Власника.
Порядок і строки проведення ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством України.
14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Закладу.
14.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів,
передбачених чинним законодавством України.
14.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.

Розділ 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

виконавчим комітетом

Миколаївської районної ради

від«____»__________________р.

Реєстраційний №

Ідентифікаційний код

Державний реєстратор

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Миколаївської

обласної ради

від «_____»________________р.

№ _______________

СТАТУТ
Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 –
закладу комунальної власності області
(Нова редакція)

м. Миколаїв
2012 рік

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Миколаївська обласна психіатричної лікарні № 2 - заклад охорони здоров’я (далі - Заклад), який є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі - Власник).
Орган управління закладу: Миколаївська обласна державна адміністрація (далі – орган управління майном).
Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює галузеве управління - управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Орган управління). Управління є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу.

1.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Миколаївської обласної ради та цього Статуту.

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Закладу:

повне: Миколаївська обласна психіатрична лікарня № 2 – заклад комунальної власності області;
скорочене: МОПЛ № 2.

2.2. Місцезнаходження Закладу: 57114, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, с.Сапетня, вул. Сєвєрна, буд. 14.

Розділ 3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 . Заклад створений з метою:

забезпечення доступності кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим на психічні розлади та з різними видами залежності, в т.ч. алкогольною, наркотичною, та психічно хворим, що хворіють на туберкульоз, мешканцям Миколаївської області, іншим громадянам у разі їх раптового захворювання та при інших надзвичайних невідкладних обставинах, а також у плановому порядку;

розвитку і підвищення ефективності психіатричної допомоги населенню на основі зміцнення її профілактичної спрямованості, впровадження новітніх досягнень науки і медичної практики в діагностиці та лікуванні з використанням найбільш прогресивних, у т.ч. нетрадиційних методів їх організації і проведення в умовах лікарні та закладів охорони здоров’я області;
організації та систематичного виконання заходів по соціальному та виробничому розвитку колективу, формуванню сучасної матеріальної бази, створення надійних можливостей для високопродуктивної праці та повноцінного відпочинку працівників.

3.2. Предметом діяльності Закладу є:

медична практика з надання кваліфікованої спеціалізованої психіатричної допомоги населенню області - хворим на психічні розлади, з різними видами залежності та психічно хворим, що хворіють на туберкульоз, консультативної допомоги за зверненням лікувальних закладів, медичних об’єднань, підприємств, інших закладів охорони здоров’я Миколаївської області;

організація та проведення серед населення області комплексу індивідуальних і загальних лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності на психічні розлади;

організація санітарно-протиепідемічного режиму та догляду за хворими, що гарантує їх захист від внутрішньолікарняних інфекцій, впровадження здорового способу життя, профілактика психічних захворювань, різних видів залежності та туберкульозу;

взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я області;

співпраця з науково-дослідними та навчальними закладами, участь в науково-дослідній та освітній діяльності в галузі психіатрії, наркології, психології, психотерапії та суміжних дисциплін; впровадження та здійснення прогресивних методів лікування та досягнень науково-технічного прогресу;

підвищення якості та оперативності медичного догляду та сервісного обслуговування хворих;

кваліфікована експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, складання трудових рекомендацій для хворих, що потребують переведення на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальної експертної комісії, проведення судово-психіатричної експертизи за рішенням суду для вирішення питання дієздатності;

застосування примусових заходів медичного характеру за рішенням суду у відділеннях з посиленим та звичайним наглядом та надання медичної допомоги хворим, які госпіталізовані до лікарні в примусовому порядку за рішенням суду;

своєчасна виписка хворих з дачею рекомендацій щодо подальшого лікування, реабілітації в амбулаторних умовах в закладах охорони здоров’я області (центральних районних лікарнях, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарняних та сімейних амбулаторіях);
своєчасний початок активного лікування із застосуванням комплексної терапії з урахуванням затверджених клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія», стандартів якості, лікувально-охоронного режиму та догляду за хворими;

розробка та реалізація програм, спрямованих на вирішення проблем лікарні та оцінка їх ефективності;

ведення затвердженої медичної документації, надання оперативної інформації та статистичної звітності;

організація заходів щодо спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

здійснення виїздів лікарів-психіатрів лікарні в райони області з метою надання консультативної та організаційно-методичної допомоги психіатричним кабінетам, які входять до структури центральних районних лікарень;

облік результатів роботи персоналу та контроль поточної діяльності;

проведення щорічного аналізу ефективності лікування та профілактичної допомоги, стану захворюваності зі складанням річних оперативних планів лікувально-профілактичної допомоги хворим на психічні розлади та з різними видами залежності на основі статистичної обробки офіційно затверджених документів;

забезпечення готовності закладу до роботи в екстремальних умовах;

надання додаткових та платних медичних послуг за угодами з підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами згідно з чинним законодавством;

здійснення інших видів медичної, лікувальної та профілактичної діяльності, що не суперечать чинному законодавству і спрямовані на поліпшення здоров’я населення;

проведення прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань надання психіатричної допомоги та охорони психічного здоров’я, організація роботи з надання психіатричної допомоги та охорони психічного здоров’я, організація роботи зі зверненнями громадян в порядку, передбаченому законодавством;

для зайняття медичною практикою чинне законодавство України потребує одержання ліцензії або патенту, тому Заклад може здійснювати цю діяльність тільки після одержання ліцензії або патенту в установленому законом порядку.

Розділ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ


4.1. Заклад є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Заклад має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням.

4.3. Заклад має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4.4. Заклад має право створювати госпрозрахункові підрозділи (відділення, кабінети тощо) у межах предмета своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та за погодженням з Органом управління майном.

4.5. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та Органу управління майном.

Розділ 5. МАЙНО ЗАКЛАДУ


5.1. Майно закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у балансі Закладу (далі – майно).
Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.     Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником або Органом управління майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Джерелами формування майна Закладу є:
- майно, передане йому Власником або Органом управління майном;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- доходи від інших видів господарської діяльності, що включаються до спеціального фонду Закладу;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, незаборонені законодавством України.

5.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, визначеному Власником, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються виключно на розвиток Закладу.

5.4. Передача Закладом в оренду майна, що належить йому на праві оперативного управління, здійснюється за згодою Органу управління майном в установленому чинним законодавством порядку.

5.5. Списання майнових об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, визначеному Власником, якщо інше не встановлено законом.

5.6. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з Органом управління майном.

5.7. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Закладу в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

6.1. Заклад має право:

самостійно визначати перспективи свого розвитку, здійснювати лікувально-профілактичну та господарську діяльність на основі розроблених радою Закладу програм, перспективних та поточних планів;

за рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати лікарські засоби, медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства;

здійснювати діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, використовуванням, перевезенням, пересиланням, відпуском та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Заклад має право укладати та виконувати усі передбачені
законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з
юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених
чинним законодавством та цим Статутом.

6.2. Заклад зобов’язаний:

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;


забезпечувати ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

нести відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні відведеною земельною ділянкою;

здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

забезпечувати своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, нести відповідальність за незадовільне його використання;

здійснювати заходи із удосконалення організації роботи, оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення діяльності;

придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснювати заходи з удосконалення організації виплати заробітної плати працівникам з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості у результатах роботи як своєї, так і роботи Закладу, забезпечувати економне раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Закладу;

розробляти та впроваджувати заходи щодо забезпечення завдань, передбачених планами мобілізаційної підготовки та техногенно-екологічних заходів;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із предмета і мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних та фінансових ресурсів.
Головною формою планування та організації діяльності Закладу є власні поточні і перспективні плани лікувально-профілактичного процесу та соціального розвитку.
Річний план Закладу затверджується головним лікарем Закладу за погодженням з Органом управління майном.
Планом передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних матеріальних умов для вирішення соціальних проблем.

Розділ 8. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ТА СОЦІАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ


8.1. Заклад фінансується за рахунок обласного бюджету і є неприбутковою організацією.

8.2. Заклад здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.

8.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.

8.4. Головний лікар Закладу обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з умовами, передбаченими колективним договором, та відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.5. Заклад здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.

8.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.7. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого штатного розпису.

8.8. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.
Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Закладу здійснюється відповідними органами у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.
Головний лікар та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.

Розділ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання установленого для
працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки
безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України
з цих питань.

9.2. Згідно із Законом України «Про охорону праці» адміністрація Закладу зобов’язана забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

9.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються начальником установи та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

Розділ 10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

11.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Статуту на
підставі поєднання прав Власника або уповноваженого ним органу щодо
господарського використання майна, участі в управлінні трудового колективу,
єдиноначальності та колегіальності.

11.2. Заклад очолює головний лікар, який призначається та звільняється
з посади на підставі рішення Власника в установленому чинним
законодавством України порядку за контрактом.

11.3. Головний лікар визначає структуру Закладу і встановлює штати за
погодженням з Органом управління майном.

11.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності Закладу,
за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до
компетенції Власника та Органу управління.

11.5. Орган управління майном здійснює контроль за використанням та збереженням належного Закладу майна та інші функції у межах, визначених законодавчими та іншими нормативними актами.

Головний лікар Закладу:

несе персональну відповідальність за стан та діяльність Закладу;

діє без доручення від імені Закладу, представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;

розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу;

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

відкриває в установах банків рахунки, необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

визначає структуру та штатний розпис Закладу за погодженням з Органом управління майном;

призначає та звільняє заступників, розподіляє функції та повноваження між ними;

у межах своєї компетенції видає накази та інші обов’язкові для виконання усіма працівниками акти, контролює їх виконання;

вирішує інші питання, віднесенні чинним законодавством України Органом управління майном та цим Статутом до компетенції головного лікаря.

Розділ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

12.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які беруть
участь у діяльності Закладу на основі трудового договору (контракту), що
регулює трудові відносини між працівниками та Закладом.

12.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Закладу з працівниками регулюються законодавством України про працю.

12.3. Повноваження трудового колективу Закладу реалізовуються
загальними зборами (конференцією) та через його виборні органи. Для
представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах
(конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу
яких не може входити головний лікар Закладу.
Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Закладу без згоди відповідного Органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України.

12.4. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать:

укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Закладу;

затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Закладу (оплата праці), перспективних цільових планів;

розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.

12.5. Збори (конференції) трудового колективу Закладу проводяться в
міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

12.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і
адміністрації Закладу, а також питань охорони праці, соціального розвитку
відповідно до вимог чинного законодавства України укладається
колективний договір. Право укладання колективного договору від імені
Власника надається головному лікарю Закладу, а від імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.

Розділ 13. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

13.1. Взаємовідносини Закладу здійснюються на підставі чинного
законодавства України.

13.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 14. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

14.1. Ліквідація та реорганізація Закладу (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення), здійснюється за рішенням Власника в установленому чинним законодавством порядку.

14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією,
створеною Органом управління майном, за дорученням Власника.
Порядок і строки проведення ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством України.

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Закладу.

14.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів,
передбачених чинним законодавством України.

14.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.

Розділ 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.


ЗАРЕЄСТРОВАНО

виконавчим комітетом

Миколаївської районної ради

від«____»__________________р.

Реєстраційний №

Ідентифікаційний код

Державний реєстратор

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Миколаївської

обласної ради

від «_____»________________р.

№ _______________

С Т А Т У Т

Миколаївської обласної

психіатричної лікарні №2 –

закладу комунальної власності області

(Нова редакція)

с. Сапетня

2012 рік

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Миколаївська обласна психіатрична лікарня №2 – заклад охорони здоров’я (далі – Заклад), який є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких у межах повноважень, визначених законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі – Власник).

1.2. Управління Закладом здійснює Миколаївська облдержадміністрація (далі – Орган управління майном).

1.3. До структури Закладу входять:

- приймальне відділення;

- психіатричне відділення для хворих з хронічним перебігом хвороби;

- психіатричне відділення для хворих з хронічним перебігом хвороби, що втратили родинні і соціальні зв’язки;

- психоневрологічне відділення для хворих з пограничними станами і психосоматичними розладами;

- психотуберкульозне відділення з високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберку­льоз для хворих з поєднаною психічною i туберку­льозною патологією;

- відділення для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом для психічно хворих, які скоїли суспільно небезпечні дії;

- відділення кризових психічних станів чоловіче;

- психіатричне відділення жіноче;

- клініко-діагностична лабораторія;

- кабінет функціональної діагностики;

- кабінет психолога;

- рентгенологічний кабінет;

- фізіотерапевтичний кабінет;

- стоматологічний кабінет;

- кабінет лікувально-фізичної культури;

- масажний кабінет;

- патологоанатомічне відділення;

- дезінфекційна служба;

- аптечно-розподільний пункт;

- харчоблок;

- продуктовий склад;

- управлінський апарат;

- бухгалтерія;

- комп’ютерно-аналітичний центр;

- адміністративно-господарча служба;

- медичний архів;

- бібліотека;

- пральня;

- гараж на 14 боксів;

- підсобне сільське господарство;

- складські приміщення для мякого та твердого інвентарю, пально-мастильних матеріалів, зерносклади.

Розділ ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Закладу:

повне: Миколаївська обласна психіатрична лікарня №2 – заклад комунальної власності області;

скорочене: МОПЛ №2.

2.2. Місцезнаходження Закладу: 57114, Україна, Миколаївська область,

Миколаївський район, с. Сапетня,

вул. Сєвєрна, буд. 14.

Розділ ІІІ. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Предметом діяльності Закладу є:

- медична практика з надання кваліфікованої спеціалізованої психіатричної допомоги населенню області - хворим на психічні розлади, з різними видами залежності та психічно хворим, що хворіють на туберкульоз, консультативної допомоги за зверненням лікувальних закладів, медичних об’єднань, підприємств, інших закладів охорони здоров’я Миколаївської області;

- організація та проведення серед населення області комплексу індивідуальних і загальних лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності на психічні розлади;

- організація санітарно-протиепідемічного режиму та догляду за хворими, що гарантує їх захист від внутрішньолікарняних інфекцій, впровадження здорового способу життя, профілактика психічних захворювань.

3.2. Заклад створений з метою:

- забезпечення доступності кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим на психічні розлади та з різними видами залежності, в т.ч. алкогольною, наркотичною, та психічно хворим, що хворіють на туберкульоз, мешканцям Миколаївської області, іншим громадянам у разі їх раптового захворювання та при інших надзвичайних невідкладних обставинах, а також у плановому порядку;

- розвитку і підвищення ефективності психіатричної допомоги населенню на основі зміцнення її профілактичної спрямованості, впровадження новітніх досягнень науки і медичної практики в діагностиці та лікуванні з використанням найбільш прогресивних, у т.ч. нетрадиційних методів їх організації і проведення в умовах лікарні та закладів охорони здоров’я області;

- організації та систематичного виконання заходів по соціальному та виробничому розвитку колективу, формуванню сучасної матеріальної бази, створення надійних можливостей для високопродуктивної праці та повноцінного відпочинку працівників.

3.3. Для досягнення вказаних у пункті 3.2. цього Статуту цілей на Заклад покладено такі функції:

- медична практика в установленому чинним законодавством порядку;

- своєчасне та якісне обстеження, діагностика, лікування та реабілітація осіб з психічними розладами, з різними видами залежності та хворих психотуберкульозного відділення в стаціонарних та амбулаторних умовах згідно з наказами МОЗ України та УОЗ облдержадміністрації;

- взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я області;

- співпраця з науково-дослідними та навчальними закладами, участь в науково-дослідній та освітній діяльності в галузі психіатрії, наркології, психології, психотерапії та суміжних дисциплін;

- створення в своєму закладі необхідних лікувальних, діагностичних, реабілітаційних, допоміжних структурних підрозділів (відділень, кабінетів тощо), в т.ч. госпрозрахункові підрозділи відповідно до чинного законодавства та за погодженням з органом управління майном;

- підвищення якості та оперативності медичного догляду та сервісного обслуговування хворих;

- аналіз ефективності лікувальної та профілактичної допомоги;

- своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

- гігієнічне виховання населення і пропаганда здорового способу життя;

- кваліфікована експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, складання трудових рекомендацій для хворих, що потребують переведення на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальної експертної комісії, проведення судово-психіатричної експертизи за рішенням суду для вирішення питання дієздатності;

- кваліфікована лікарсько-трудова експертиза;

- застосування примусових заходів медичного характеру за рішенням суду у відділеннях з посиленим та звичайним наглядом;

- надання медичної допомоги хворим, які госпіталізовані до лікарні в примусовому порядку за рішенням суду;

- своєчасна виписка хворих з дачею рекомендацій щодо подальшого лікування, реабілітації в амбулаторних умовах в закладах охорони здоров’я області (центральних районних лікарнях, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарняних та сімейних амбулаторіях);

- своєчасний початок активного лікування із застосуванням комплексної терапії з урахуванням затверджених клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія», стандартів якості, лікувально-охоронного режиму та догляду за хворими;

- медична, трудова та соціальна реабілітація хворих в стаціонарних умовах;

- придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, розподіл, призначення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- участь у профілактичних заходах по зниженню захворюваності на психічні розлади, різних видів залежності та туберкульозу;

- участь в розробці, впровадженні та здійсненні прогресивних методів лікування;

- розробка та реалізація програм, спрямованих на вирішення проблем лікарні та оцінка їх ефективності;

- оптимізація планово-фінансової та господарської діяльності методами:

- складання (та зміни) штатного розпису;

- тарифікації посад, включених до штатного розпису;

- підбору, обліку, розстановки, атестації, підвищення кваліфікації та виховання кадрів;

- поліпшення умов праці та відпочинку персоналу;

- своєчасного матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного проведення ремонту і т. ін.;

- планування поточної діяльності, формування та використання фондів економічного та соціального розвитку, матеріального стимулювання;

- ведення затвердженої медичної документації, надання оперативної інформації та статистичної звітності;

- організація заходів щодо спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

- здійснення виїздів лікарів-психіатрів лікарні в райони області з метою надання консультативної та організаційно-методичної допомоги психіатричним кабінетам, які входять до структури центральних районних лікарень;

- облік результатів роботи персоналу та контроль поточної діяльності;

- проведення щорічного аналізу ефективності лікування та профілактичної допомоги, стану захворюваності зі складанням річних оперативних планів лікувально-профілактичної допомоги хворим на психічні розлади, з різними видами залежності та психотуберкульозного відділення на основі статистичної обробки офіційно затверджених документів;

- розвиток матеріально-технічної бази;

- забезпечення готовності закладу до роботи в екстремальних умовах;

- надання додаткових та платних медичних послуг за угодами з підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами згідно з чинним законодавством;

- здійснення інших видів медичної, лікувальної та профілактичної діяльності, що не суперечать чинному законодавству і спрямовані на поліпшення здоров’я населення;

- проведення прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань надання психіатричної допомоги та охорони психічного здоров’я, організація роботи з надання психіатричної допомоги та охорони психічного здоров’я, організація роботи зі зверненнями громадян в порядку, передбаченому законодавством.

3.4. Якщо для зайняття вищезазначеними видами діяльності чинне законодавство України потребує одержання ліцензії або патенту, то заклад може здійснювати цю діяльність тільки після одержання ліцензії або патенту в установленому законом порядку.

3.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

Розділ ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, інших актів чинного законодавства України та на підставі цього Статуту.

4.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях та інших обєднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України про захист економічної конкуренції, згідно з вимогами чинного законодавства та цим Статутом.

4.4. Заклад веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп зі своїм повним найменуванням, бланки.

4.5. Заклад має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4.6. Заклад має повну юридичну правоздатність і здійснює будь-які операції у межах предмета своєї діяльності згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

4.7. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та органу, уповноваженого Власником управляти майном.

Розділ V. МАЙНО ЗАКЛАДУ

5.1. Майно Закладу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у балансі Закладу.

Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником (органом управління майном), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Джерелами формування майна Закладу є:

- майно, передане йому Власником або органом управління майном;

- майно, придбане у інших суб’єктів відповідно до вимог чинного законодавства;

- майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

- придбане майно інших підприємств, організацій відповідно до чинного законодавства;

- майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- доходи від інших видів фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства;

5.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

5.4. Заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам обладнання, транспортні засоби, інвентар, нерухоме майно та інші матеріальні цінності за погодженням із Власником або уповноваженим ним органом.

5.5. Відчуження та передача закладом майна здійснюється за погодженням із Власником або уповноваженим ним органом.

Кошти, одержані в результаті відчуження майна, спрямовуються виключно на розвиток Закладу.

5.6. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, прискорена амортизація основних фондів можуть проводитися лише за згодою органу управління майном.

Списання з балансу інших основних фондів здійснюється за згодою органу управління майном в установленому чинним законодавством порядку.

5.7. Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється, виходячи з необхідності його ефективної і ритмічної роботи. Заклад здійснює закупівлю всього необхідного для своєї діяльності на підставі укладених угод та відповідно до чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг.

5.8. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з органом управління майном.

5.9. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Закладу в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

6.1. Для забезпечення виконання зазначеної мети Заклад має право:

- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи свого розвитку, здійснювати лікувально-профілактичну (медичну) та господарську діяльність на основі розроблених радою Закладу програм, перспективних та поточних планів, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів;

- брати та здавати в оренду необхідні для виконання своєї діяльності приміщення, рухоме та нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства;

- списувати з балансу обладнання і матеріали згідно з чинним законодавством України за узгодженням з Власником або органом, уповноваженим Власником управляти майном;

- за рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати лікарські засоби, медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства;

- здійснювати діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6.2. Заклад має право укладати та виконувати усі передбачені законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з юридичними та фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

6.3. Заклад:

- забезпечує своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

- забезпечує ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад області;

- несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні відведеною земельною ділянкою;

- здійснює будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

- забезпечує своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, несе відповідальність за незадовільне їх використання;

- здійснює заходи з удосконалення організації роботи Закладу, оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення діяльності;

- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи з удосконалення організації виплати заробітної плати працівникам з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості в результатах роботи як своєї, так і роботи Закладу, забезпечує економне раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками;

- розробляє та впроваджує заходи щодо забезпечення завдань, передбачених планами мобілізаційної підготовки та техногенно-екологічних заходів;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.4. У разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Заклад здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї діяльності, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.

Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Закладу здійснюється відповідними органами у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

Головний лікар та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку, статистичної та фінансової звітності.

Розділ VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із предмета і мети, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

7.2. Головною формою планування та організації діяльності Закладу є власні поточні і перспективні плани лікувально-профілактичного процесу та соціального розвитку.

7.3. Річний план Закладу затверджується головним лікарем Закладу за погодженням з органом управління.

Планом передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних матеріальних умов для вирішення соціальних проблем.

Розділ VІІІ. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ТА СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

8.1. Заклад є бюджетним закладом, який фінансується за рахунок обласного бюджету і є неприбутковою організацією.

8.2. Заклад здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном. Отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяги і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік згідно з бюджетними призначеннями, затвердженими у кошторисі відповідно до чинного законодавства.

8.3. Заклад самостійно вирішує та використовує форми організації фінансово-господарської діяльності, ведення обліку та звітності згідно з чинним законодавством.

8.4. Заклад користується приміщеннями, обладнанням, землею і розпоряджається ними у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

8.5. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством.

8.6. Головний лікар Закладу обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з умовами, передбаченими колективним договором, та відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Заклад здійснює оплату праці у межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.

8.8. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.9. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до вимог кодексу Законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого штатного розпису.

Розділ ІХ. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України з цих питань.

9.2. Згідно із Законом України «Про охорону праці» адміністрація Закладу зобов’язана забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

9.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується керівником установи та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

Розділ Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України.

Розділ ХІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

11.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Статуту на підставі поєднання прав Власника або уповноваженого ним органу щодо господарського використання майна, самоврядування трудового колективу, єдиноначальності та колегіальності.

11.2. Заклад очолює головний лікар, який призначається та звільняється з посади Власником в установленому чинним законодавством порядку.

11.3. Головний лікар визначає структуру управління і встановлює штати за погодженням з органом, уповноваженим Власником управляти майном.

11.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції інших органів управління цим Закладом.

Головний лікар Закладу:

- несе персональну відповідальність за стан діяльності Закладу;

- діє без доручення від імені Закладу, представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

- укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу;

- видає доручення на представництво та захист інтересів в суді та інші доручення, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

- відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- визначає структуру управління, встановлює штати з урахуванням умов і фонду оплати праці Закладу та цього Статуту;

- призначає та звільняє заступників, розподіляє функції та повноваження між ними;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу, затверджує їх посадові інструкції;

- у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Закладу;

- вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, органом управління майном та Статутом Закладу до компетенції головного лікаря.

Розділ ХІІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

12.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Закладу на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини між працівниками та Закладом.

12.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Закладу з працівниками регулюються законодавством України про працю.

12.3. Повноваження трудового колективу Закладу реалізовуються загальними зборами (конференцією) та через його виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу яких не може входити головний лікар Закладу.

Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Закладу без згоди відповідного органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України.

12.4. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать:

- укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Закладу;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Закладу (оплата праці), перспективних цільових планів;

- розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.

12.5. Збори (конференції) трудового колективу Закладу проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

12.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і адміністрації Закладу, а також питань охорони праці, соціального розвитку відповідно до законодавства України укладається колективний договір. Право укладання колективного договору від імені Власника надається головному лікарю Закладу, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Розділ ХІІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ,

УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

13.1. Взаємовідносини Закладу здійснюються на підставі чинного законодавства України.

13.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

14.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Закладу здійснюються за рішенням Власника в установленому чинним законодавством порядку.

14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, створеною органом управління майном, за дорученням Власника.

Порядок і строки ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством України.

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу.

14.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

14.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Розділ ХV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Обласна наукова медична бібліотека (далі – бібліотека) є закладом культури, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.

1.2.  Місцезнаходження бібліотеки: 54058 м. Миколаїв, вул. Красних Майовщиків, 12.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІБЛІОТЕКИ

 

2.1.             Бібліотека є юридичною особою, користується правами та виконує обов’язки, передбачені Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Основами законодавства України про культуру, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”,  іншими нормативно-правовими актами.

Бібліотека має гербову печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням державною мовою, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку.

2.2.             Участь бібліотеки в асоціаціях та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах згідно з чинним законодавством.

2.3.             Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством, не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, управління охорони здоров’я обдержадмі-ністрації, інших осіб, установ та організацій.

2.4.             Бібліотека має право укладати угоди, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах відповідно до чинного законодавства України.

2.5.         Бібліотека має право:

-  самостійно прогнозувати перспективу свого розвитку;

-  здійснювати культурно-освітницьку та господарську діяльність на основі відпрацьованих програм, перспективних і поточних планів;

-  за погодженням з власником або уповноваженим ним органом будувати, брати в оренду необхідне для виконання своєї діяльності рухоме та нерухоме майно;

-  укладати односторонні та багатосторонні угоди з підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, направлені на розвиток закладу та виконання поставлених перед ним завдань, якщо це не суперечить законодавству;

-  надавати платні послуги згідно з вимогами чинного законодавства.

 

 

 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

3.1.         Головною метою функціонування бібліотеки є інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного, культурного та загальноосвітнього рівня медичних працівників шляхом акумулювання  прогресивних досягнень у галузі медичних технологій; пропаганда цих матеріалів в лікувально-профілактичних закладах та в бібліотеці;  своєчасне забезпечення лікувальних установ, організацій і медичних працівників області інформацією з питань медицини та охорони здоров’я.

3.2.         Відповідно до потреб читачів у бібліотечних ресурсах бібліотека формує документальний фонд. Формування документальних фондів бібліотеки включає:

-                    вивчення складу фондів та їх використання;

-                    замовлення літератури згідно з профілем бібліотеки;

-                    наукову та технічну обробку літератури, її облік;

-                    виключення з фондів документів, що не використовуються;

-                    забезпечення збереження фонду бібліотеки.

3.3.         Бібліотека розкриває зміст своїх документальних ресурсів за допомогою довідково-бібліографічного апарату, до складу якого входять:

-                    довідково-бібліографічні фонди - системна сукупність енциклопедій, довідників, словників, покажчиків галузево-тематичного характеру;

-                    система каталогів і картотек, обов’язковим мінімумом якої є обліковий, алфавітний, систематичний та предметний каталоги, картотека персоналій, краєзнавча картотека.

3.4.          Бібліотека здійснює загальнодоступне безкоштовне обслуговування читачів у межах функцій публічних бібліотек, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності.

3.5.         Бібліотека пропагує медичну літературу серед працівників охорони здоров’я області.

3.6.         Бібліотека здійснює координацію діяльності медичних бібліотек області та надає їм консультативну і практичну допомогу.

 

4. МАЙНО БІБЛІОТЕКИ

 

4.1           Майно бібліотеки становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображено в балансі закладу.

4.2           Майно бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, і закріплюється за бібліотекою на праві оперативного управління.

4.3           Здійснюючи право оперативного управління, бібліотека володіє та користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.4      Джерелами формування майна бібліотеки є:

- майно, передане їй власником або уповноваженим ним органом;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- доходи від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- надання додаткових платних послуг відповідно до чинного законодавства;

-  благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

-  придбане або передане майно іншого підприємства, організації;

-  інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.5. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплені за бібліотекою, здійснюються за погодженням з власником або уповноваженим ним органом. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції.

4.6. Здача бібліотекою в оренду майна, що належить йому на праві оперативного відання, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Списання з балансу основних фондів здійснюється за згодою органу, уповноваженого власником управляти майном, у встановлених чинним законодавством випадках.

4.8. Бібліотека здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, в тому числі вилучення або відмови від земель, наданих в постійне користування або закріплених за підприємством, здійснюється за погодженням з органом, уповноваженим власником управляти майном.

4.9. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки здійснюється, виходячи з необхідності її ефективної і ритмічної роботи. Бібліотека здійснює закупівлю всього необхідного для своєї діяльності на основі укладених угод відповідно до законодавства про закупівлі.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

Бібліотека самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів. Головною формою планування та організації діяльності є власні поточні  та перспективні плани інформаційно-бібліотечного обслуговування. Планами передбачається розвиток матеріально-технічної бази, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування медичних працівників області, а також створення матеріальних умов для вирішення соціальних проблем колективу.

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

 

6.1. Бібліотека користується приміщеннями та обладнанням і розпоряджається ними у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

6.2. Бібліотека є бюджетним закладом, який фінансується з обласного бюджету.

6.3.   Додаткове фінансування бібліотеки може здійснюватись за рахунок коштів фізичних осіб, у тому числі за рахунок надання бібліотекою платних послуг,  коштів від господарської діяльності, надання пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і повинні використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів тощо).

6.4.  Бібліотека надає основні види послуг безкоштовно, але має право надавати також додаткові платні послуги. Розмір плати за надання платних послуг та їх перелік визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.5.   Бібліотека використовує економію коштів та додаткові грошові надходження від надання платних послуг на розвиток матеріальної бази та на соціальний розвиток колективу, враховуючи матеріальне заохочення працівників, за умови виконання показників діяльності.

6.6.         Бібліотека обслуговується централізованою бухгалтерією №1.

 

7. ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Оплата праці працівників бібліотеки здійснюється відповідно до КЗпП України, Закону України “Про оплату праці”, інших законів України, актів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації відповідно до розмірів посадових окладів та штатного розпису установи.

 

8. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Адміністрація бібліотеки забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, правил охорони праці, техніки безпеки на підставі чинного в Україні законодавства з цих питань.

 

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Бібліотека має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

 

10. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 

10.1.Управління бібліотекою здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника або уповноваженого ним органу щодо господарського використання свого майна, на засадах самоврядування трудового колективу, колегіальності та єдиноначальності.

10.2            Бібліотеку очолює директор, який призначається на посаду шляхом укладання контракту і звільняється з посади власником або уповноваженим ним органом.

10.3            Директор відповідно до чинного законодавства:

-  представляє інтереси бібліотеки, укладає угоди, видає доручення, розпоряджається коштами, видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу;

-  відкриває в банках рахунки, розпоряджається майном в порядку, визначеному цим Статутом;

-  самостійно вирішує питання діяльності бібліотеки;

-  затверджує штатний розпис бібліотеки відповідно до граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, що визначається власником або уповноваженим ним органом;

-  має право передавати частину наданих йому повноважень керівникам підрозділів;

-  заохочує працівників бібліотеки, накладає на винних дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства про працю;

-  затверджує посадові обов’язки працівників, призначає на посаду та звільняє з посади працівників бібліотеки;

-  може бути достроково звільнений з причин, обумовлених контрактом та чинним законодавством.

10.4.         Взаємовідносини колективу і керівника, питання організації інформаційно-бібліотечного обслуговування, охорони праці, соціального розвитку регулюються законодавством України, цим Статутом, колективним договором.

10.5 До складу адміністрації бібліотеки входять: директор, завідуючий господарством. Склад адміністрації може змінюватись залежно від обсягів виконуваних завдань та підрозділів, що створюються в бібліотеці. Адміністрація бібліотеки забезпечує:

-  постійне вдосконалення форм та методів обслуговування читачів;

-  комфортні побутові та психоемоційні умови в структурних підрозділах;

-  високу якість інформаційно-бібліотечного обслуговування;

-  дотримання правил та норм техніки безпеки.

10.6 Керівники структурних підрозділів бібліотеки несуть персональну відповідальність за раціональне та технічно грамотне використання бібліотечного фонду і майна бібліотеки, збереження матеріальних цінностей, розробку та виконання посадових інструкцій підлеглими працівниками, інструктаж з техніки безпеки праці та протипожежної безпеки.

 

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БІБЛІОТЕКИ

 

Трудовий колектив бібліотеки складають громадяни, які беруть участь у діяльності бібліотеки на основі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівників і бібліотеки.

До компетенції зборів трудового колективу відноситься:

-  вирішення питань щодо укладання та переукладання з адміністрацією колективного договору;

-  розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

Припинення діяльності бібліотеки здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації (приєднання, виділення, поділ, злиття, перетворення) відповідно до чинного законодавства.

 

_______________________________________________________

 

 

Про внесення змін до Статуту
обласної наукової медичної бібліотеки


Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з  рішення обласної ради від         26 жовтня 2000 року № 16 „Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області”, та з метою внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Внести такі зміни до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки:

1.1.    Виключити підпункт 6.6 «Бібліотека обслуговується централізованою бухгалтерією № 1» розділу 6 Статуту «Фінансово-господарська та соціальна діяльність бібліотеки».

2.    Завідувачу обласної наукової медичної бібліотеки Оришака Л.Л. терміново вжити заходів щодо державної реєстрації змін до Статуту в установленому чинним законодавством порядку.

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку.


Голова обласної ради
І.С.Дятлов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
“Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”


1.    Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Проект рішення підготовлено на підставі доручення голови облдержадміністрації від ___________ № _____________.

2.    Мета і завдання прийняття рішення.
Статут обласної наукової медичної бібліотеки є установчим актом закладу, який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади його діяльності.
Проект рішення підготовлено з метою внесення змін до Статуту, пов’язаних зі зміною структури та функцій закладу, зокрема реорганізацією централізованої бухгалтерії № 1 при обласному Центрі здоров’я, яка обслуговувала обласну наукову медичну бібліотеку.

3.    Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Проект рішення передбачає приведення положень Статуту обласної наукової медичної бібліотеки у відповідність  до структури та штатного розпису закладу.

4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Відносини у даній сфері регулюються Конституцією України,  пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням обласної ради від 26.03.09 № 22 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.11 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи».

5.    Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняття рішення сприятиме приведенню Статуту обласної наукової медичної бібліотеки у відповідність до  чинного законодавства.


7.    Внесені зміни до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки – закладу культури, заснованому на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,  оприлюднено на сайті управління охорони здоров`я облдержадміністрації (oblzdrav.mk.ua/) у розділі «Публічна інформація» - http://oblzdrav.mk.ua/publichna-informatsiya/ від _______________ 2012р.


Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.ХотінаОришака 41 71 20

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
вул. Спаська, 18, м. Миколаїв,  54030;  тел.: (0512) 37-89-19; тел./факс: 37-93-41;
E-mail: oblzdrav2009@mail.ru  Код ЄДРПОУ 02012438__________________ № __________________

На  № _______________ від _____________


Заступнику голови облдержадміністрації
Іванцовій Н.Б.

Шановна Наталя Борисівно!


Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з  рішенням обласної ради від         26 жовтня 2000 року № 16 „Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області” (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року № 22), та з метою внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки управління охорони здоров’я  облдержадміністрації просить Вас звернутися до голови облдержадміністрації з приводу надання згоди на винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання “Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”.З повагою
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г. ХотінаОришака 41 71 20

Голові облдержадміністрації
Круглову М.П.

Шановний Миколо Петровичу!

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з  рішенням обласної ради від         26 жовтня 2000 року № 16 „Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області” (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року № 22), та з метою внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки прошу Вас винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання “Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”.З повагою
заступник голови облдержадміністраці
ї                                         Н.Б.Іванцова


Хотіна 37 89 19

Аркуш погодження
проекту рішення обласної ради
“Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”

Перший заступник голови обласної ради                               В.В. Пащенко

Заступник голови облдержадміністрації                                Н.Б. Іванцова

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації    В.М.Рукоманов

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради                                                              В.О. Кравченко     

Голова постійної комісії обласної ради
з питань соціальної політики, охорони
здоров’я, материнства, дитинства та
розвитку зон відпочинку                                                          В.О. Відяпін

Начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації                                                               А.В. Налімов

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                               С.Г. Хотіна

Начальник організаційного відділу,
заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради                                       Є.Є. Литвинюк     

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради                                       Т.С. Лабарткава

Завідувач сектору протокольної роботи
загального відділу виконавчого апарату
обласної ради                                                                            Г.А. Федулова

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Миколаївською районною                                                                                               рішенням Миколаївської
державною адміністрацією                                                                                             обласної ради
від _______________________________                                                                          від «___» _______ 2012 року № ___
Реєстраційний № ___________________
Ідентифікаційний код _______________
Державний реєстратор ______________

С Т А Т У Т
обласного центру  медико-соціальної експертизи  – закладу комунальної
власності області

м. Миколаїв
2012 рік

Розділ 1.  ЗГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний Центр медико – соціальної експертизи  (далі – Заклад) є закладом охорони здоров’я, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі – Власник).
Орган управління Закладом: Миколаївська обласна державна адміністрація (далі - Орган управління).
1.2.  Заклад здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Миколаївської обласної ради та цього Статуту.
1.3. Заклад забезпечує проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та непрацездатних громадян.
1.4.  До структури Закладу входять адміністративна частина, медико-соціальні експертні комісії загального профілю, які проводять свою роботу за територіальним принципом (районні, міжрайонні, обласні), а також міжрайонні та обласні медико-соціальні експертні комісії спеціалізованого профілю.
1.5. Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, яке є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу.

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ


2.1. Найменування Закладу:
повне: обласний центр медико-соціальної експертизи – заклад
комунальної власності області;
скорочене: ОЦМСЕ.

2.2. Місцезнаходження Закладу:
провулок Корабелів, 1, м. Миколаїв, Україна, 54020

Розділ 3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.    Предметом діяльності Закладу є:
● проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та інших непрацездатних громадян.
●  здійснення медичної практики.
3.2. Метою діяльності Закладу є:
● визначення ступеня обмеження життєдіяльності людини, причини, часу настання та групи інвалідності;
● сприяння проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя;
● виявлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації інвалідів;
● визначення ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали каліцтво чи інше ушкодження здоров’я, пов’язане  з виконанням своїх трудових обов’язків;
● встановлення потреби інвалідів у соціальній допомозі, що була б спрямована на полегшення наслідків погіршення здоров’я (протезування, засоби пересування, робочі пристосування, постійний догляд тощо);
● розробка заходів медико-соціальної реабілітації та індивідуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, здійснення контролю за їх реалізацією та виконанням;
● вивчення структури і динаміки інвалідності за групами, причинами, окремими захворюваннями, територіальними ознаками в розрізі окремих підприємств тощо;
● вивчення результатів диспансеризації разом із закладами охорони здоров’я, переважно осіб, які часто і тривалий час хворіють, та інвалідів;
● вивчення наслідків подовження строків тимчасової непрацездатності на період відновного лікування, переогляд інвалідів з метою виявлення ефективності реабілітаційних заходів, визначення реабілітаційного потенціалу;
● надання консультативної допомоги лікарям закладів охорони здоров’я  з питань медико-соціальної реабілітації інвалідів;
● здійснення в межах своїх повноважень контролю за поліпшенням соціального стану інвалідів та надання їм пільг;
● разом із закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами, організаціями, профспілками проводить аналіз умов праці працівників з метою виявлення факторів, що небезпечно впливають на здоров’я і працездатність працівників, а також визначення умов та видів праці, робіт та професій для хворих та інвалідів;
● оцінка стану здоров’я населення, прогноз динаміки первинної інвалідності;
● визначення потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням або мотоколясках;
● впровадження у практику роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) наукових  принципів і методів, розроблених науково-дослідними інститутами, підготовка пропозицій щодо вдосконалення медико-соціальної експертизи, узагальнення та поширення передового досвіду роботи.
● організаційно-методичне керівництво по забезпеченню в повному обсязі експертної допомоги;
● активна участь у реалізації державних програм;
● розробка та втілення нових організаційних форм з надання експертної допомоги;
● здійснення організаційно-методичної, навчальної діяльності;
● здійснення інших видів діяльності, що не суперечить чинному законодавству і спрямовані на поліпшення здоров’я населення.
3.3. Заклад веде облік кадрів, може бути навчальною базою для лікарів лікарсько-консультаційних комісій, спеціалізованих, міжрайонних, районних МСЕК.
3.4. Заклад має право:
● одержувати від державних органів, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і виду їх діяльності відомості, необхідні для роботи комісій;
● направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, до лікувально-профілактичних закладів для проведення огляду з метою уточнення діагнозу і призначення відповідного лікування;
● відвідувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і виду їх діяльності, обстежувати робочі місця, виробничі та службові приміщення, ознайомлюватися із звітами, статистичними та іншими матеріалами з питань, що належать до компетенції комісій;
● подавати державним органам необхідні матеріали для вжиття щодо посадових осіб підприємств, установ та організацій, що порушують права інвалідів, заходів впливу;
● допускати за письмовою заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності, довірену особу на засідання комісії.
3.5. Види діяльності, що потребують відповідних дозволів та ліцензування, здійснюються Закладом після отримання необхідних документів згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.6. Захист комерційної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» та інших законодавчих актів.
3.7. Заклад здійснює інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Розділ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Заклад має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки  зі своїм найменуванням.
4.3. Участь Закладу в асоціаціях, інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах згідно з чинним законодавством.
4.4. Заклад має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
4.5. Заклад має право самостійно здійснювати медичну та господарську діяльність на основі відпрацьованих програм, перспективних та поточних планів.
4.6. Заклад має право будувати, брати та здавати в оренду необхідні для виконання своєї діяльності приміщення, рухоме та нерухоме майно.
4.7. Заклад має право створювати госпрозрахункові підрозділи (відділення, кабінети тощо) у межах предмета своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та за погодженням з Органом управління.
4.8. Заклад не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та Органу управління.

Розділ 5. МАЙНО ЗАКЛАДУ

5.1. Майно Закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у  самостійному балансі Закладу.
Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст  Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником або Органом управління, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених  чинним законодавством України.
5.2. Джерелами формування майна Закладу є:
● майно, передане йому Власником або Органом  управління;
● капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
● доходи від інших видів господарської діяльності, що включаються до спеціального фонду Закладу;
● безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
●  придбане майно інших підприємств, організацій відповідно до чинного законодавства;
●  інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, встановленому Власником, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються виключно на розвиток Закладу.
5.4. Передача Закладом в оренду майна, що належить йому на праві оперативного управління, здійснюється  у порядку, встановленому Власником.  
5.5. Списання майнових об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, визначеному Власником, якщо інше не встановлено законом.
5.6. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з Органом управління.
5.7. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Закладу в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

6.1. Заклад має право:
● самостійно визначати перспективи свого розвитку, здійснювати медико-соціальну та господарську діяльність на основі розроблених Закладом програм, перспективних та поточних планів;
● за рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства;
● укладати та виконувати усі передбачені  законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
6.2. Заклад зобов’язаний:
● забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;
● забезпечувати ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
● нести відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України під час користування відведеною земельною ділянкою;
● здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
● забезпечувати своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, нести відповідальність за незадовільне його використання;
● здійснювати заходи із удосконалення організації роботи Закладу та його матеріально-технічного забезпечення;
● придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
● створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
● здійснювати заходи з удосконалення організації виплати заробітної плати працівникам з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості у результатах роботи як своєї, так і роботи Закладу, забезпечувати економне раціональне використання фонду оплати праці  та своєчасні розрахунки з працівниками Закладу;
● розробляти та впроваджувати заходи щодо забезпечення завдань, передбачених планами мобілізаційної підготовки та техногенно-екологічних заходів;
● виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із  предмета і мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних та  фінансових ресурсів.
7.2. Головною формою планування та організації діяльності Закладу є власні поточні і перспективні плани медико-соціального процесу та соціального розвитку.
7.3. Річний план роботи Закладу затверджується головним лікарем Закладу за погодженням з Органом управління.
Планом  роботи передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних умов для вирішення соціальних проблем.
7.4. Заклад проводить організаційно-методичну роботу щодо надання експертної допомоги, розглядає звернення громадян з питань медико-соціальної експертизи.

Розділ 8.  ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА
ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ


8.1. Заклад  фінансується  за рахунок обласного бюджету і є неприбутковою організацією.
8.2. Заклад здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.
8.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.4. Заклад здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.
8.5. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.
8.6. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до вимог Кодексу  законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого Органом управління штатного розпису.    

8.7. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.
Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Закладу здійснюється відповідними органами у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.
Головний лікар та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.

Розділ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання установленого для
працівників режиму роботи, часу відпочинку, вимог законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України з цих питань.
9.2. Згідно з чинним законодавством України  про охорону праці адміністрація Закладу зобов'язана забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.
9.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються головним лікарем Закладу та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

Розділ 10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


10.1. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

11.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Статуту на
підставі поєднання прав Власника або Органу управління щодо
господарського використання майна, участі в управлінні трудового колективу, єдиноначальності та колегіальності.
11.2. Заклад очолює головний лікар, який призначається та звільняється
з посади на підставі рішення Власника на умовах контракту в установленому чинним законодавством України порядку.
11.3. Головний лікар визначає структуру Закладу і встановлює штати за
погодженням з Органом управління.
11.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності Закладу,
за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до
компетенції Власника та Органу управління.
11.5.  Головний лікар Закладу:
•    несе персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, за стан та діяльність Закладу, порушення вимог чинного законодавства України;
•    діє без доручення від імені Закладу;
•    представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;
•    розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
•    укладає договори та угоди, які пов'язані з діяльністю Закладу;
•    видає довіреності на представництво та захист інтересів у суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;
•    відкриває в установах банків рахунки, необхідні для забезпечення діяльності Закладу;
•    призначає та звільняє заступників, розподіляє функції та повноваження між ними;
•    у межах своєї компетенції видає накази та інші обов'язкові для виконання усіма працівниками акти, контролює їх виконання;
•    вирішує інші питання, віднесенні чинним законодавством України, Органом управління та цим Статутом до компетенції головного лікаря;
•    заохочує працівників Закладу, застосовує до підлеглих у разі порушення трудової дисципліни дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України;
•    призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу, затверджує їх посадові інструкції;
•    підписує первинні документи, договори, разом із головним бухгалтером – платіжні доручення, чеки, документи банківсько-грошового характеру;
•    вносить пропозиції Органу управління щодо поліпшення стану надання медичної допомоги населенню та організації медико-соціальної служби області.
11.6. До складу адміністрації Закладу входять:
● головний лікар;
● заступник головного лікаря;
● головний бухгалтер.
11.7. Адміністрація Закладу забезпечує:
•    тісну взаємодію з іншими закладами охорони здоров’я;
•    постійне вдосконалення форм і методів експертної роботи,  реабілітаційної та  профілактичної роботи, виходячи з потреб населення та реальних умов господарювання;
•    комфортні побутові та психоемоційні умови в структурних підрозділах;
•    своєчасне та якісне надання експертної допомоги населенню, високу якість обслуговування хворих;
•    дотримання санітарних норм і правил експлуатації обладнання;
•    безперебійну роботу апаратури, машин, механізмів, інженерно-технічних мереж та споруд, своєчасний метрологічний контроль вимірювальних приладів;
•    безперебійне забезпечення необхідними засобами, матеріалами медичного та господарського призначення;
•    дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.
Керівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за роботу комісій, стан виконання укладених з адміністрацією угод, у тому числі колективних, за збереження матеріальних цінностей, виконання посадових інструкцій підлеглими працівниками, інструктаж з техніки безпеки праці та протипожежної безпеки.
Керівник Закладу відповідає за організацію надання експертної допомоги населенню області.

Розділ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

12.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Закладу на основі трудового договору (контракту), що регулює  трудові відносини між працівниками та Закладом.
12.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Закладу з працівниками регулюються законодавством України про працю.
12.3. Повноваження трудового колективу Закладу реалізовуються
загальними зборами  (конференцією) та через його виборні органи. Для
представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах
(конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу
яких не може входити головний лікар Закладу.
Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Закладу без згоди відповідного            органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України.
12.4.  До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать:
•    укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Закладу;
•    затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Закладу, перспективних цільових планів;
•    розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.
12.5. Збори (конференції) трудового колективу Закладу проводяться за
необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
12.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і
адміністрації Закладу, а також питань охорони праці, соціального розвитку
відповідно до вимог чинного законодавства України укладається
колективний договір. Право укладання колективного договору від імені
Власника надається головному лікарю Закладу, а від  імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.

Розділ 13. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

13.1. Взаємовідносини Закладу з іншими підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів  в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 14. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

14.1. Ліквідація та реорганізація Закладу (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника в установленому чинним законодавством порядку.
14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією,
створеною Органом управління, за дорученням Власника.
Порядок і строки проведення ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством України.
14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Закладу.
14.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів,
передбачених чинним законодавством України.
14.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.


Розділ 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 634 особи

Надано допомогу 577 особам

Госпіталізовано 181 особу

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку