Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
вул. Спаська, 18, м. Миколаїв,  54030;  тел.: (0512) 37-89-19; тел./факс: 37-93-41;
E-mail: oblzdrav2009@mail.ru  Код ЄДРПОУ 02012438__________________ № __________________

На  № _______________ від _____________


Заступнику голови облдержадміністрації
Іванцовій Н.Б.

Шановна Наталя Борисівно!


Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з  рішенням обласної ради від         26 жовтня 2000 року № 16 „Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області” (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року № 22), та з метою внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки управління охорони здоров’я  облдержадміністрації просить Вас звернутися до голови облдержадміністрації з приводу надання згоди на винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання “Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”.З повагою
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г. ХотінаОришака 41 71 20

Голові облдержадміністрації
Круглову М.П.

Шановний Миколо Петровичу!

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з  рішенням обласної ради від         26 жовтня 2000 року № 16 „Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області” (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року № 22), та з метою внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки прошу Вас винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання “Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”.З повагою
заступник голови облдержадміністраці
ї                                         Н.Б.Іванцова


Хотіна 37 89 19

Аркуш погодження
проекту рішення обласної ради
“Про внесення змін до Статуту обласної наукової медичної бібліотеки ”

Перший заступник голови обласної ради                               В.В. Пащенко

Заступник голови облдержадміністрації                                Н.Б. Іванцова

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації    В.М.Рукоманов

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради                                                              В.О. Кравченко     

Голова постійної комісії обласної ради
з питань соціальної політики, охорони
здоров’я, материнства, дитинства та
розвитку зон відпочинку                                                          В.О. Відяпін

Начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації                                                               А.В. Налімов

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                               С.Г. Хотіна

Начальник організаційного відділу,
заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради                                       Є.Є. Литвинюк     

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради                                       Т.С. Лабарткава

Завідувач сектору протокольної роботи
загального відділу виконавчого апарату
обласної ради                                                                            Г.А. Федулова

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Миколаївською районною                                                                                               рішенням Миколаївської
державною адміністрацією                                                                                             обласної ради
від _______________________________                                                                          від «___» _______ 2012 року № ___
Реєстраційний № ___________________
Ідентифікаційний код _______________
Державний реєстратор ______________

С Т А Т У Т
обласного центру  медико-соціальної експертизи  – закладу комунальної
власності області

м. Миколаїв
2012 рік

Розділ 1.  ЗГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний Центр медико – соціальної експертизи  (далі – Заклад) є закладом охорони здоров’я, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі – Власник).
Орган управління Закладом: Миколаївська обласна державна адміністрація (далі - Орган управління).
1.2.  Заклад здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Миколаївської обласної ради та цього Статуту.
1.3. Заклад забезпечує проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та непрацездатних громадян.
1.4.  До структури Закладу входять адміністративна частина, медико-соціальні експертні комісії загального профілю, які проводять свою роботу за територіальним принципом (районні, міжрайонні, обласні), а також міжрайонні та обласні медико-соціальні експертні комісії спеціалізованого профілю.
1.5. Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, яке є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу.

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ


2.1. Найменування Закладу:
повне: обласний центр медико-соціальної експертизи – заклад
комунальної власності області;
скорочене: ОЦМСЕ.

2.2. Місцезнаходження Закладу:
провулок Корабелів, 1, м. Миколаїв, Україна, 54020

Розділ 3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.    Предметом діяльності Закладу є:
● проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та інших непрацездатних громадян.
●  здійснення медичної практики.
3.2. Метою діяльності Закладу є:
● визначення ступеня обмеження життєдіяльності людини, причини, часу настання та групи інвалідності;
● сприяння проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя;
● виявлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації інвалідів;
● визначення ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали каліцтво чи інше ушкодження здоров’я, пов’язане  з виконанням своїх трудових обов’язків;
● встановлення потреби інвалідів у соціальній допомозі, що була б спрямована на полегшення наслідків погіршення здоров’я (протезування, засоби пересування, робочі пристосування, постійний догляд тощо);
● розробка заходів медико-соціальної реабілітації та індивідуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, здійснення контролю за їх реалізацією та виконанням;
● вивчення структури і динаміки інвалідності за групами, причинами, окремими захворюваннями, територіальними ознаками в розрізі окремих підприємств тощо;
● вивчення результатів диспансеризації разом із закладами охорони здоров’я, переважно осіб, які часто і тривалий час хворіють, та інвалідів;
● вивчення наслідків подовження строків тимчасової непрацездатності на період відновного лікування, переогляд інвалідів з метою виявлення ефективності реабілітаційних заходів, визначення реабілітаційного потенціалу;
● надання консультативної допомоги лікарям закладів охорони здоров’я  з питань медико-соціальної реабілітації інвалідів;
● здійснення в межах своїх повноважень контролю за поліпшенням соціального стану інвалідів та надання їм пільг;
● разом із закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами, організаціями, профспілками проводить аналіз умов праці працівників з метою виявлення факторів, що небезпечно впливають на здоров’я і працездатність працівників, а також визначення умов та видів праці, робіт та професій для хворих та інвалідів;
● оцінка стану здоров’я населення, прогноз динаміки первинної інвалідності;
● визначення потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням або мотоколясках;
● впровадження у практику роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) наукових  принципів і методів, розроблених науково-дослідними інститутами, підготовка пропозицій щодо вдосконалення медико-соціальної експертизи, узагальнення та поширення передового досвіду роботи.
● організаційно-методичне керівництво по забезпеченню в повному обсязі експертної допомоги;
● активна участь у реалізації державних програм;
● розробка та втілення нових організаційних форм з надання експертної допомоги;
● здійснення організаційно-методичної, навчальної діяльності;
● здійснення інших видів діяльності, що не суперечить чинному законодавству і спрямовані на поліпшення здоров’я населення.
3.3. Заклад веде облік кадрів, може бути навчальною базою для лікарів лікарсько-консультаційних комісій, спеціалізованих, міжрайонних, районних МСЕК.
3.4. Заклад має право:
● одержувати від державних органів, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і виду їх діяльності відомості, необхідні для роботи комісій;
● направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, до лікувально-профілактичних закладів для проведення огляду з метою уточнення діагнозу і призначення відповідного лікування;
● відвідувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і виду їх діяльності, обстежувати робочі місця, виробничі та службові приміщення, ознайомлюватися із звітами, статистичними та іншими матеріалами з питань, що належать до компетенції комісій;
● подавати державним органам необхідні матеріали для вжиття щодо посадових осіб підприємств, установ та організацій, що порушують права інвалідів, заходів впливу;
● допускати за письмовою заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності, довірену особу на засідання комісії.
3.5. Види діяльності, що потребують відповідних дозволів та ліцензування, здійснюються Закладом після отримання необхідних документів згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.6. Захист комерційної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» та інших законодавчих актів.
3.7. Заклад здійснює інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Розділ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Заклад має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки  зі своїм найменуванням.
4.3. Участь Закладу в асоціаціях, інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах згідно з чинним законодавством.
4.4. Заклад має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
4.5. Заклад має право самостійно здійснювати медичну та господарську діяльність на основі відпрацьованих програм, перспективних та поточних планів.
4.6. Заклад має право будувати, брати та здавати в оренду необхідні для виконання своєї діяльності приміщення, рухоме та нерухоме майно.
4.7. Заклад має право створювати госпрозрахункові підрозділи (відділення, кабінети тощо) у межах предмета своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та за погодженням з Органом управління.
4.8. Заклад не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та Органу управління.

Розділ 5. МАЙНО ЗАКЛАДУ

5.1. Майно Закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у  самостійному балансі Закладу.
Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст  Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником або Органом управління, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених  чинним законодавством України.
5.2. Джерелами формування майна Закладу є:
● майно, передане йому Власником або Органом  управління;
● капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
● доходи від інших видів господарської діяльності, що включаються до спеціального фонду Закладу;
● безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
●  придбане майно інших підприємств, організацій відповідно до чинного законодавства;
●  інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, встановленому Власником, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються виключно на розвиток Закладу.
5.4. Передача Закладом в оренду майна, що належить йому на праві оперативного управління, здійснюється  у порядку, встановленому Власником.  
5.5. Списання майнових об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Заклад має право лише у порядку, визначеному Власником, якщо інше не встановлено законом.
5.6. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з Органом управління.
5.7. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Закладу в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

6.1. Заклад має право:
● самостійно визначати перспективи свого розвитку, здійснювати медико-соціальну та господарську діяльність на основі розроблених Закладом програм, перспективних та поточних планів;
● за рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства;
● укладати та виконувати усі передбачені  законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
6.2. Заклад зобов’язаний:
● забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;
● забезпечувати ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
● нести відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України під час користування відведеною земельною ділянкою;
● здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
● забезпечувати своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, нести відповідальність за незадовільне його використання;
● здійснювати заходи із удосконалення організації роботи Закладу та його матеріально-технічного забезпечення;
● придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
● створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
● здійснювати заходи з удосконалення організації виплати заробітної плати працівникам з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості у результатах роботи як своєї, так і роботи Закладу, забезпечувати економне раціональне використання фонду оплати праці  та своєчасні розрахунки з працівниками Закладу;
● розробляти та впроваджувати заходи щодо забезпечення завдань, передбачених планами мобілізаційної підготовки та техногенно-екологічних заходів;
● виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3. У разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із  предмета і мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних та  фінансових ресурсів.
7.2. Головною формою планування та організації діяльності Закладу є власні поточні і перспективні плани медико-соціального процесу та соціального розвитку.
7.3. Річний план роботи Закладу затверджується головним лікарем Закладу за погодженням з Органом управління.
Планом  роботи передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних умов для вирішення соціальних проблем.
7.4. Заклад проводить організаційно-методичну роботу щодо надання експертної допомоги, розглядає звернення громадян з питань медико-соціальної експертизи.

Розділ 8.  ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА
ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ


8.1. Заклад  фінансується  за рахунок обласного бюджету і є неприбутковою організацією.
8.2. Заклад здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.
8.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.4. Заклад здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.
8.5. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.
8.6. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до вимог Кодексу  законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого Органом управління штатного розпису.    

8.7. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.
Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Закладу здійснюється відповідними органами у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.
Головний лікар та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.

Розділ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання установленого для
працівників режиму роботи, часу відпочинку, вимог законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України з цих питань.
9.2. Згідно з чинним законодавством України  про охорону праці адміністрація Закладу зобов'язана забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.
9.3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються головним лікарем Закладу та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

Розділ 10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


10.1. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

11.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Статуту на
підставі поєднання прав Власника або Органу управління щодо
господарського використання майна, участі в управлінні трудового колективу, єдиноначальності та колегіальності.
11.2. Заклад очолює головний лікар, який призначається та звільняється
з посади на підставі рішення Власника на умовах контракту в установленому чинним законодавством України порядку.
11.3. Головний лікар визначає структуру Закладу і встановлює штати за
погодженням з Органом управління.
11.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності Закладу,
за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до
компетенції Власника та Органу управління.
11.5.  Головний лікар Закладу:
•    несе персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, за стан та діяльність Закладу, порушення вимог чинного законодавства України;
•    діє без доручення від імені Закладу;
•    представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;
•    розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
•    укладає договори та угоди, які пов'язані з діяльністю Закладу;
•    видає довіреності на представництво та захист інтересів у суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;
•    відкриває в установах банків рахунки, необхідні для забезпечення діяльності Закладу;
•    призначає та звільняє заступників, розподіляє функції та повноваження між ними;
•    у межах своєї компетенції видає накази та інші обов'язкові для виконання усіма працівниками акти, контролює їх виконання;
•    вирішує інші питання, віднесенні чинним законодавством України, Органом управління та цим Статутом до компетенції головного лікаря;
•    заохочує працівників Закладу, застосовує до підлеглих у разі порушення трудової дисципліни дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України;
•    призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу, затверджує їх посадові інструкції;
•    підписує первинні документи, договори, разом із головним бухгалтером – платіжні доручення, чеки, документи банківсько-грошового характеру;
•    вносить пропозиції Органу управління щодо поліпшення стану надання медичної допомоги населенню та організації медико-соціальної служби області.
11.6. До складу адміністрації Закладу входять:
● головний лікар;
● заступник головного лікаря;
● головний бухгалтер.
11.7. Адміністрація Закладу забезпечує:
•    тісну взаємодію з іншими закладами охорони здоров’я;
•    постійне вдосконалення форм і методів експертної роботи,  реабілітаційної та  профілактичної роботи, виходячи з потреб населення та реальних умов господарювання;
•    комфортні побутові та психоемоційні умови в структурних підрозділах;
•    своєчасне та якісне надання експертної допомоги населенню, високу якість обслуговування хворих;
•    дотримання санітарних норм і правил експлуатації обладнання;
•    безперебійну роботу апаратури, машин, механізмів, інженерно-технічних мереж та споруд, своєчасний метрологічний контроль вимірювальних приладів;
•    безперебійне забезпечення необхідними засобами, матеріалами медичного та господарського призначення;
•    дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.
Керівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за роботу комісій, стан виконання укладених з адміністрацією угод, у тому числі колективних, за збереження матеріальних цінностей, виконання посадових інструкцій підлеглими працівниками, інструктаж з техніки безпеки праці та протипожежної безпеки.
Керівник Закладу відповідає за організацію надання експертної допомоги населенню області.

Розділ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

12.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Закладу на основі трудового договору (контракту), що регулює  трудові відносини між працівниками та Закладом.
12.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Закладу з працівниками регулюються законодавством України про працю.
12.3. Повноваження трудового колективу Закладу реалізовуються
загальними зборами  (конференцією) та через його виборні органи. Для
представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах
(конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу
яких не може входити головний лікар Закладу.
Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Закладу без згоди відповідного            органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України.
12.4.  До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать:
•    укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Закладу;
•    затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Закладу, перспективних цільових планів;
•    розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.
12.5. Збори (конференції) трудового колективу Закладу проводяться за
необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
12.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і
адміністрації Закладу, а також питань охорони праці, соціального розвитку
відповідно до вимог чинного законодавства України укладається
колективний договір. Право укладання колективного договору від імені
Власника надається головному лікарю Закладу, а від  імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.

Розділ 13. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

13.1. Взаємовідносини Закладу з іншими підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів  в установленому чинним законодавством порядку.

Розділ 14. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

14.1. Ліквідація та реорганізація Закладу (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника в установленому чинним законодавством порядку.
14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією,
створеною Органом управління, за дорученням Власника.
Порядок і строки проведення ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством України.
14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Закладу.
14.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів,
передбачених чинним законодавством України.
14.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.


Розділ 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 35-20-42, тел./факс: 35-11-17

Від ______________№______

Заступнику голови
облдержадміністрації
Іванцовій Н.Б.

На  № _______ від __________


Шановна Наталіє Борисівно!

Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку від 20.02.12 стосовно щорічного преміювання кращих медичних працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області та придбання життєво-необхідних препаратів  управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації просить Вас звернутися до голови облдержадміністрації з приводу надання дозволу на винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від        25 березня 2011 року № 3».


З повагою
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                             С.Г. Хотіна

Янковець 37 96 77


Голові облдержадміністрації
Круглову М.П.

Шановний Миколо Петровичу!

Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку від 20.02.12 стосовно щорічного преміювання кращих медичних працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області та придбання життєво-необхідних препаратів, враховуючи звернення управління охорони здоров’я облдержадміністрації прошу Вас винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 3».З повагою
заступник голови
облдержадміністрації                                                                   Н.Б.ІванцоваХотіна 37 89 19


Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня  2011 року № 3    сесія
скликання

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 та пунктів 1, 2, 3 частини 1 статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з  рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 „Про делегування повноважень обласної ради обласній державній адміністрації” та враховуючи  рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку від 20.02.12 стосовно щорічного преміювання кращих медичних працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області та придбання життєво-необхідних препаратів, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Внести до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 3, наступні доповнення:
розділ ІІ «Підвищення стандартів життя», пункт 2.1. «Розвиток охорони здоров’я», ІІ етап (2012-2013 роки) та ІІІ етап (до кінця 2014 року), абзац «Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я» доповнити реченням такого змісту:
«Встановити щорічну обласну премію кращим медичним працівникам в галузі охорони здоров’я Миколаївської області у розмірі 300 тис.грн. з обласного бюджету»;
розділ ІІ «Підвищення стандартів життя», пункт 2.1. «Розвиток охорони здоров’я», ІІ етап (2012-2013 роки) та ІІІ етап (до кінця 2014 року), абзац      «З метою поліпшення якості і доступності медичної допомоги, надання невідкладної та екстреної допомоги» доповнити реченням такого змісту:
«Забезпечити наявність в закладах охорони здоров’я області необхідного переліку лікувально-діагностичної апаратури та життєво-необхідних лікарських препаратів».

2.    Доповнити додаток 7.4 «Перелік першочергових заходів з розвитку галузі «Охорона здоров’я» на 2011-2014 роки» до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014» додатковими заходами:

Зміст заходу    Відповідальні виконавці    Джерела фінансування     Обсяг фінансування (тис.грн.)
Всього    2011    2012    2013    2014
Встановити щорічну обласну премію кращим медичним працівникам в галузі охорони здоров’я Миколаївської області у розмірі 300 тис.грн. з обласного бюджету    Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації    з місцевих бюджетів    900    -    300    300    300

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку.


Голова обласної ради                                                                        І.С.ДятловАркуш
погодження проекту рішення обласної ради
«Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 3»


Перший заступник голови обласної ради                               В.В. Пащенко

Заступник голови облдержадміністрації                                Н.Б. Іванцова

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації    В.М.Рукоманов

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради                                                              В.О. Кравченко     

Голова постійної комісії обласної ради
з питань соціальної політики, охорони
здоров’я, материнства, дитинства та
розвитку зон відпочинку                                                          В.О. Відяпін

Начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації                                                               А.В. Налімов

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                               С.Г. Хотіна

Начальник організаційного відділу,
заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради                                       Є.Є. Литвинюк     

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради                                       Т.С. Лабарткава

Завідувач сектору протокольної роботи
загального відділу виконавчого апарату
обласної ради                                                                            Г.А. Федулова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
«Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 3»


1.    Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Проект рішення підготовлено на підставі доручення голови облдержадміністрації від ___________ № _____________.

2.    Мета і завдання прийняття рішення.
Проект рішення розроблено з метою піднесення ролі медичного працівника у суспільстві, підвищення престижності праці медичних працівників, поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, поліпшення якості і доступності надання медичної допомоги, надання невідкладної та екстреної допомоги, забезпечення закладів охорони здоров’я області необхідними медичним обладнанням і медикаментами та у зв’язку із закінченням обласної Комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 серпня 2002 року № 1.

3.    Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Проект рішення передбачає встановлення щорічної обласної премії кращим медичним працівникам в галузі охорони здоров’я Миколаївської області у розмірі 300 тис.грн. з обласного бюджету та забезпечення наявності в закладах охорони здоров’я області необхідного переліку лікувально-діагностичної апаратури та життєво-необхідних лікарських препаратів.

4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Відносини у даній сфері регулюються пунктом 16 частини 1 статті 43 та пунктами 1, 2, 3 частини 1 статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 „Про делегування повноважень обласної ради обласній державній адміністрації”, наказами Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.1 № 127 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення (районних та міських лікарень)» та від 01.04.09 № 207 «Про забезпечення закладів охорони здоров’я медичними стандартами, клінічними протоколами та нормативами надання медичної допомоги», спільним наказом Міністерства праці  та соціальної політики України  та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 « 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», Бюджетним кодексом України.

5.    Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація такого рішення потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняття рішення сприятиме поліпшенню кадрового забезпечення та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я області.
7. Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 3» оприлюднено на сайті Обласного управління охорони здоров`я облдержадміністрації (oblzdrav.mk.ua/) у розділі «Публічна інформація» - http://oblzdrav.mk.ua/publichna-informatsiya/ від ________ 2012р.


Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації                                                              С.Г.Хотіна

Янковець 37 96 77

Левченко 37 99 55

 

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 35-20-42, тел./факс: 35-11-17

 

Від ______________№______

Заступнику голови
облдержадміністрації
Іванцовій Н.Б.

На  № _______ від __________


Шановна Наталіє Борисівно!

Відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від                 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, укладеного між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та директором Первомайського медичного коледжу,  просимо Вас звернутися до голови облдержадміністрації з приводу надання згоди на винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання «Про продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу».


З повагою
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                             С.Г. Хотіна


Присяжнюк  (261) 4-25-53


Голові облдержадміністрації
Круглову М.П.

Шановний Миколо Петровичу!

Відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, укладеного між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та директором Первомайського медичного коледжу, прошу Вас винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання,  «Про продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу».


З повагою
заступник голови
облдержадміністрації                                                                   Н.Б.ІванцоваХотіна 37 89 19


Про продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного
коледжу
----- сесія
------ скликання

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 24 червня 2011 року № 11), на підставі Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від                 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Продовжити трудові відносини з Присяжнюк Ольгою Григорівною,    директором Первомайського медичного коледжу, шляхом підписання контракту на новий строк.

2.    Миколаївській обласній державній адміністрації згідно з вимогами
чинного законодавства вжити заходів щодо укладення контракту з
Присяжнюк Ольгою Григорівною,    директором Первомайського медичного коледжу, на новий строк.Голова обласної ради                                   І.С.ДятловАркуш
погодження проекту рішення обласної ради
«Про продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу»


Перший заступник голови обласної ради                               В.В. Пащенко

Заступник голови облдержадміністрації                                Н.Б. Іванцова

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації    В.М.Рукоманов

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради                                                              В.О. Кравченко    

Начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації                                                               А.В. Налімов

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                               С.Г. Хотіна

Начальник організаційного відділу,
заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради                                       Є.Є. Литвинюк    

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради                                       Т.С. Лабарткава

Завідувач сектору протокольної роботи
загального відділу виконавчого апарату
обласної ради                                                                            Г.А. Федулова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
«Про продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу»


1.    Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Проект рішення підготовлено на підставі доручення голови облдержадміністрації від ___________ № _____________.

2.    Мета і завдання прийняття рішення.
Метою прийняття рішення є упорядкування трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу.


3.    Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Проект рішення передбачає продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу шляхом підписання контракту на новий строк.


4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Відносини у даній сфері регулюються  пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішенням обласної ради від 26.03.09 № 22 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області», Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), ч.3 ст.21 КЗпП України.


5.    Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.


6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняття рішення сприятиме приведенню трудових відносин у відповідність до  чинного законодавства.


7. Проект рішення обласної ради «Про продовження трудових відносин з директором Первомайського медичного коледжу» оприлюднено на сайті Обласного управління охорони здоров`я облдержадміністрації (oblzdrav.mk.ua/) у розділі «Публічна інформація» - http://oblzdrav.mk.ua/publichna-informatsiya/ від ________ 2012р.


Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації                                                              С.Г.Хотіна

Присяжнюк  (261) 4-25-53

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 35-20-42, тел./факс: 35-11-17


Від ______________№______      
На  № _______ від __________

Заступнику голови
облдержадміністрації
Іванцовій Н.Б.

 

Шановна Наталіє Борисівно!


Відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від                 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, укладеного між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та директором Миколаївського базового медичного коледжу,  просимо Вас звернутися до голови облдержадміністрації з приводу надання згоди на винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання «Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу».


З повагою
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                             С.Г. Хотіна


Губанов  23 51 96


Голові облдержадміністрації
Круглову М.П.


Шановний Миколо Петровичу!

Відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, укладеного між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та директором Миколаївського базового медичного коледжу, прошу Вас винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання,  «Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу».


З повагою
заступник голови
облдержадміністрації                                                                   Н.Б.Іванцова


Хотіна 37 89 19

Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового
медичного коледжу
----- сесія
------ скликання

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 24 червня 2011 року № 11), на підставі Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від                 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Продовжити трудові відносини з Губановим Сергієм Миколайовичем,    директором Миколаївського базового медичного коледжу, шляхом підписання контракту на новий строк.

2.    Миколаївській обласній державній адміністрації згідно з вимогами
чинного законодавства вжити заходів щодо укладення контракту з
Губановим Сергієм Миколайовичем, директором Миколаївського базового медичного коледжу, на новий строк.Голова обласної ради                                   І.С.ДятловАркуш
погодження проекту рішення обласної ради
«Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу»


Перший заступник голови обласної ради                               В.В. Пащенко

Заступник голови облдержадміністрації                                Н.Б. Іванцова

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації    В.М.Рукоманов

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради                                                              В.О. Кравченко    

Начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації                                                               А.В. Налімов

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                               С.Г. Хотіна

Начальник організаційного відділу,
заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради                                       Є.Є. Литвинюк    

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради                                       Т.С. Лабарткава

Завідувач сектору протокольної роботи
загального відділу виконавчого апарату
обласної ради                                                                            Г.А. Федулова


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
«Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу»


1.    Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Проект рішення підготовлено на підставі доручення голови облдержадміністрації від ___________ № _____________.


2.    Мета і завдання прийняття рішення.
Метою прийняття рішення є упорядкування трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу.


3.    Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Проект рішення передбачає продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу шляхом підписання контракту на новий строк.


4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Відносини у даній сфері регулюються  пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішенням обласної ради від 26.03.09 № 22 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області», Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), ч.3 ст.21 КЗпП України.

5.    Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняття рішення сприятиме приведенню трудових відносин у відповідність до  чинного законодавства.


7. Проект рішення обласної ради «Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу» оприлюднено на сайті Обласного управління охорони здоров`я облдержадміністрації (oblzdrav.mk.ua/) у розділі «Публічна інформація» - http://oblzdrav.mk.ua/publichna-informatsiya/ від ________ 2012р.


Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації                                                              С.Г.Хотіна

Губанов  23 51 96

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2012 р. № 84
Київ

Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.
Прем'єр-міністр України    М.АЗАРОВ
Інд. 70   
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. № 84

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр) є закладом охорони здоров’я, що забезпечує на території відповідно Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і м. Києва організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах (далі - пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами та статутом, розробленим на підставі цього Примірного положення.
3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням.
4. Основними завданнями Центру є:
1) організація та надання:
екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим на догоспітальному етапі;
виїзної консультативної медичної допомоги;
2) організація:
виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце виклику (події);
медико-санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
3) організація та здійснення:
транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводження, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
інформаційно-аналітичного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
5. Центр відповідно до основних завдань:
1) забезпечує:
утворення та організацію діяльності єдиної оперативно-диспетчерської служби Центру;
приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги;
взаємодію з приймальними відділеннями (відділеннями невідкладної медичної допомоги) багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою безперервності, послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги та закладами охорони здоров’я;
взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
надання виїзної консультативної медичної допомоги;
створення резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення;
навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги;
розроблення планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
ведення статистичного обліку та звітності щодо надання екстреної та виїзної консультативної медичної допомоги;
технічне обслуговування транспортних засобів Центру;
надійний зв’язок з бригадами швидкої медичної допомоги;
2) розраховує кількість та визначає місцезнаходження пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги з метою виконання нормативу прибуття таких бригад на місце виклику (події);
3) визначає потребу в:
медичних силах і технічних засобах для надання екстреної медичної допомоги;
залученні додаткових медичних сил і технічних засобів до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
4) забезпечує бригади швидкої медичної допомоги лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами, а також виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги;
5) бере участь в проведенні навчання та практичної підготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги;
6) координує заходи щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров’я, системи зв’язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
7) вивчає та розповсюджує досвід закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;
8) організовує і проводить семінари, наради, тренінги, конференції з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
6. Центр для виконання основних завдань має право:
1) використовувати наявний ресурс медичних сил і технічних засобів для організації та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим;
2) планувати та провадити свою діяльність у межах наданих повноважень;
3) запитувати та отримувати відповідно до законодавства необхідну інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій;
4) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
5) проводити перевірку готовності закладів охорони здоров’я до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
6) розробляти пропозиції щодо чергування закладів охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги;
7) розробляти та видавати для закладів охорони здоров’я рекомендації, інформаційні листи, інші методичні документи з питань надання екстреної медичної допомоги;
8) організовувати і проводити згідно з програмами, затвердженими МОЗ, навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги.
7. Структуру Центру затверджує його керівник за погодженням з управлінням охорони здоров’я відповідної держадміністрації.
8. Керівництво Центром здійснює директор (головний лікар), який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.
9. Керівник Центру:
1) несе відповідальність за виконання основних завдань Центру;
2) укладає трудові договори з працівниками Центру;
3) підписує договори від імені Центру;
4) розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів Центру;
5) представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
6) видає накази та доручення, обов’язкові для виконання підрозділами і працівниками Центру, організовує та контролює їх виконання;
7) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.
10. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
11. Джерелами фінансування Центру є:
1) кошти відповідного місцевого бюджету;
2) кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до законодавства;
3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
4) інші джерела, не заборонені законодавством.
12. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються відповідно до законодавства.

Фото УОЗ ОДА

Screenshot 2

Фото

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини