Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

На сьогоднішній день в багатьох країнах світу, проводячи реформу охорони здоров'я, намагаються тим чи іншим способом порівнювати кінцеві результати з витратами, розроблюють оптимальну модель розвитку галузі, яка дозволить при відносно невеликих витратах ресурсів отримати найкращий результат якості, доступності медичної допомоги, покращення показників здоров'я населення.
Разом з тим, сьогодні чітко просліджуються ключові тенденції, на які орієнтовані більшість національних систем охорони здоров'я. В їх основі різні моделі: бюджетна система фінансування або обов'язкове медичне страхування. Та загалом вони зведені до декількох базових принципів, а саме:
1.    Фінансування медичної допомоги населення на основі подушного нормативу.
2.    Побудова системи управління медичною допомогою населенню на принципах медичної та економічної доцільності.
3.    Забезпечення необхідної якості і рівної доступності медичної допомоги при мінімізації витрат.
4.    Спрямованість зусиль системи охорони здоров'я на рішення медичних проблем конкретної людини, а не на середньостатистичного громадянина.
У Вознесенському районі реформування первинної ланки1 охорони здоров'я на принципах сімейної медицини2 було розпочато у 2000 році. Вже протягом 12 років все населення міста Вознесенська обслуговується лікарями загальної практики-  сімейної медицини, причому під свій нагляд лікарі взяли жителів всіх вікових категорій, від новонароджених до осіб похилого віку. На території міста створено 5 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, які розташовано у різних мікрорайонах міста. Це зручно для пацієнтів, тому що наближає надання медичної допомоги  до місця їх проживання. Майже всі види обстеження на рівні первинної ланки хворі можуть отримати у сімейній амбулаторії.
Вторинна медична допомога3 надається вузькими спеціалістами консультативної поліклініки для дорослих та дітей, стаціонарними відділеннями Вознесенської центральної районної лікарні (ЦРЛ).
З 2004 року у Вознесенському районі розпочато проект з розробки моделі управління медичною допомогою населенню, основним завданням якого було відпрацювання механізмів розподілу медичної допомоги за рівнями її надання з урахуванням принципів медичної та економічної доцільності, тобто створення системи управління, яка дозволить надати необхідну медичну допомогу кожному жителю в потрібний час, в потрібному місці, в потрібному обсязі і з мінімальними витратами.
Для реалізації цієї моделі створено інформаційну систему, в основі якої лежать персоніфіковані медичні бази даних населення амбулаторій сімейної медицини. Ці бази призначено для накопичення медико-економічної інформації про кожного мешканця протягом всього його життя. Сюди ж надходять всі відомості про лікування пацієнтів у стаціонарних відділеннях ЦРЛ, консультації та обстеження в консультативній поліклініці.
Бази даних амбулаторій знаходяться в корпоративній медичній мережі району і дозволяють формувати реєстр населення міста та району, та на його основі -  центральну базу даних.
Одночасно економічною службою Вознесенської ЦРЛ було проведено роботу із розрахунків собівартості медичних послуг. Був розроблений довідник госпітальних, діагностичних та амбулаторних медичних послуг, що дозволяє вже сьогодні формувати портфель послуг медичних підрозділів ЦРЛ, включаючи амбулаторії сімейної медицини.
З точки зору управління медичною допомогою, розподілення фінансів та використання ресурсів на даний час надає можливість:
•    управляти потоками пацієнтів на госпітальну та спеціалізовану амбулаторну допомогу;
•    оперативно оцінювати медичну та економічну ефективність цих видів допомоги, витрати на діагностично-споріднені групи захворювань;
•    раціональність завантаження госпітальних відділень та профільних спеціалістів поліклініки;
•    оцінювати обсяги медичної допомоги та витрати на сімейних амбулаторіях,  фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах);
•    проаналізувати раціональність вибору медичного маршруту для конкретного пацієнта, обсяги, якість та витрати за рівнями надання медичної допомоги.
Протягом останніх п’яти років медичні працівники Вознесенської ЦРЛ продовжували відпрацьовувати механізм перерозподілу функцій між первинною ланкою охорони здоров'я, госпітальними відділеннями, спеціалізованою амбулаторною допомогою в рамках єдиного медичного та фінансового поля.
Для об'єктивної оцінки роботи сімейної медицини проаналізовано деякі показники останніх років. Аналіз засвідчив, що сімейна медицина міста Вознесенська нарощує темпи профілактичної роботи з населенням.
Так, покращився показник охоплення оглядами та плановість роботи сімейного лікаря, управління диспансерною групою пацієнтів.   
Огляди населення зросли з 20,4% у 2005 році до 71,5 в 2011 році.
Відвідування до сімейних лікарів зросли з 3,09% в 2005 році до 21,89% у 2011 році.
Показником довіри до сімейного лікаря є динаміка завершених випадків, тобто таких, коли пацієнти починали і закінчували своє лікування в сімейних амбулаторіях після консультацій вузьких спеціалістів або госпіталізації. Згідно зі світовою практикою, завершені випадки мають становити не менше 80%. В 2011 році у Вознесенську вони склали 86,3%.
Стосовно диспансеризації населення міста, слід зазначити, що протягом останніх років значно виросла кількість осіб, які перебувають під диспансерним наглядом сімейних лікарів.
З 2005 року різко зросла кількість коштів, освоєних первинною ланкою (на 19,8% від річного обсягу фінансування). Витрати первинної ланки прозорі і доказові, можна порахувати всі витрати за надані послуги сімейними лікарями та медсестрами кожному конкретному пацієнту, кількість послуг, загальні витрати на них, собівартість послуги.
Витрати за рахунок впровадження сімейних амбулаторій за рівнями надання медичної допомоги з часом перерозподіляються на користь малозатратної первинної ланки. Якщо у 2008 році витрати амбулаторії складали 53,3%, на другому рівні 46,7%, то вже у 2011 році витрати амбулаторій склали 65,1%, на другому рівні 34,9%. 
За ці роки зросла планова амбулаторна допомога (консультації лікарів   спеціалістів за направленням сімейного лікаря), тоді як позапланова консультативна допомога знижується.
На практиці це виглядає так: кожен мешканець регіону має бути оглянутий сімейним лікарем один раз на рік незалежно від стану здоров’я. У разі необхідності консультації пацієнта вузьким спеціалістом, сімейний лікар проводить обстеження хворого у сімейній амбулаторії і направляє його в консультативну поліклініку, причому  сімейний лікар або медсестра телефоном зв’язуються з реєстратурою поліклініки і записують пацієнта на прийом у зручний для нього день та час. Це дозволяє уникнути черг під кабінетом вузьких спеціалістів і скласти  раціональний маршрут пацієнта за необхідності отримання консультацій у декількох спеціалістів. Аналогічно хворі направляються на планову госпіталізацію до стаціонарних відділень ЦРЛ з записом по телефону на конкретну дату.
Тому кількість позапланових та невідкладних госпіталізацій має тенденцію до зниження.      
Виклики швидкої допомоги до хронічних хворих знизились, витрати фонду на швидку допомогу можливо порахувати по окремих амбулаторіях.
Протягом останніх років покращився патронаж вагітних та нагляд за дітьми першого року життя, що дозволило знизити рівень малюкової смертності.
Підсумовуючи роботу первинної ланки, можна проаналізувати наскільки її надання відповідає сучасним вимогам:
якість медичної допомоги контролюється щомісячно за допомогою рейтингових показників, які характеризують профілактичну направленість роботи сімейних лікарів;
доступність медичної допомоги покращилась з розподілом первинної ланки на окремі амбулаторії сімейних лікарів, розташованих в різних мікрорайонах міста, адже необхідний спектр обстежень та лікування пацієнт може пройти ближче до місця проживання. Задоволеність пацієнтів наданими медичними послугами вивчається періодичним анкетуванням;
за моделлю, існуючою у Вознесенській ЦРЛ, відпрацьовується раціональне використання ресурсів спеціалістів другого рівня, тобто зменшення не показаних консультацій та госпіталізацій;
розподіл фінансів доказовий та прозорий, дає змогу рахувати витрати на окремого пацієнта по всіх видах допомоги, а також робити економічний аналіз роботи первинної та вторинної ланки для подальшого планування роботи закладу з урахуванням потреб громади адміністративної території;
модель надання медичної допомоги  дає змогу оперативно аналізувати діяльність закладів первинної ланки та другого рівня і відповідно здійснювати управління ними.
Вознесенська модель надання медичної допомоги населенню надає сімейним лікарям реальний механізм управління обсягами медичної допомоги і потоками пацієнтів, а організаторам охорони здоров'я всіх рівнів – можливість оперативного аналізу якості надання медичної допомоги та раціонального використання бюджету в умовах сучасного фінансування.
1 - Первинна медична допомога надається у медичних пунктах, сільських лікарських амбулаторіях, амбулаторіях загальної практики/сімейної медицини, центрах первинної медико-санітарної допомоги і передбачає надання первинної допомоги медичними працівниками, які працюють під керівництвом лікаря загальної практики/сімейного лікаря та первинної лікарської медичної допомоги, що включає експрес-діагностику, визначення маршрутів пацієнтів для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та санаторно-курортного лікування, лікування основних найпоширеніших захворювань, травм і отруєнь, профілактичні заходи.
2 - Сімейна медицина – це всебічна медична допомога, у якій особлива увага приділяється саме родині, за здоров’я якої відповідає лікар.
Сімейний лікар орієнтований на виконання лікувальних та профілактичних функцій, оцінку особистості пацієнта, його психічного здоров’я. Коло проблем, які вирішує сімейний лікар значно ширше, ніж у дільничного терапевта та вузького спеціаліста в поліклініці. Сімейний лікар опікується здоров’ям усіх членів сім’ї протягом їхнього життя, незалежно від характеру захворювання, стану органів та систем організму. Медичне обслуговування сімейним лікарем базується на повній довірі між ним і пацієнтом і передбачає моральну і юридичну відповідальність сімейного лікаря за стан здоров’я пацієнта та відповідне ставлення пацієнта до власного здоров’я.
3 - Вторинна (спеціалізована) медична допомога передбачає спеціалізовані медичні послуги, що у плановому порядку та у невідкладних (екстрених) випадках надаються в амбулаторних умовах та в лікарнях і не включають високотехнологічні стаціонарні медичні послуги, які належать до рівня третинної медичної допомоги.

Головний лікар Вознесенської центральної районної лікарні
Гоменюк Микола Анатолійович

top all hotlines 02

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 678 осіб

Надано допомогу 638 особам

Госпіталізовано 179 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Доступні ліки

dostupni liky

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Перенесення дня спеціаліста у лікарів дерматовенерологів

Жовтень 2018

Останні новини


Анонс подій

  • «День відкритих дверей» в обласному онкодиспансері

    20 жовтня в Україні відзначається Всеукраїнський день боротьби з захворюваннями на рак молочної залози. 22 жовтня 2018 року, на виконання Указу Президента України «Про Всеукраїнський день боротьби з захворюваннями...

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку